Zneužívání společných prostorů k osobním účelům

Na schůzi majitelů SVJ jsme se dohodli, že dáme jedné nájemnici k úhradě poloviční část nákladů za elektrický proud ve veřejných prostorách, které zneužívá ke kouření, přijímaní návštěv apod. Byla několikrát upozorněna, aby toto ona ani její přítel neprováděli, neboť to platíme všichni. Reagovali ale nařčením ze stalkingu, vyhrožováním žalobou, a natruc tyto prostory začali užívat ještě častěji. Majitelka bytu se staví k celé situaci negativně. Můžeme takto reagovat? Děkuji, Miroslava Reichlová.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Pravidla pro užívání společných částí jsou dle § 1200 odst. 2 písm. f) občanského zákoníku povinnou součástí stanov, která je mohou upravovat i odkazem na domovní řád, který je přílohou stanov. V případě, že chování nájemnice je v rozporu s pravidly pro užívání společných částí tak, jak jsou vymezena ve stanovách, může se statutární orgán společenství (tedy výbor nebo předseda společenství) obrátit na vlastníka bytu, který je dle § 1176 občanského zákoníku povinen zajistit dodržování pravidel pro užívání společných částí nájemcem a členů jeho domácnosti.

Je pak na vlastníkovi jednotky, jakým způsobem zajistí dodržování pravidel nájemcem. Může se přitom opřít o ustanovení § 2256 občanského zákoníku, které nájemci ukládá povinnost dodržovat po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě (tedy logicky zejména pravidla zakotvená ve stanovách) a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů. Pro případ, že se nájemce bude nadále dopouštět závadného jednání, má vlastník možnost dát mu výpověď z nájmu pro porušování povinností vyplývajících z nájmu.

Z uvedeného výkladu vyplývá, že požadavek na úhradu jedné poloviny nákladů na osvětlení společných prostor po nájemci nemá dle platné právní úpravy zákonnou oporu. Navíc by bylo velice složité prokazovat, že v důsledku přítomnosti nájemce ve společných částech je spotřebována právě jedna polovina elektrické energie.

Doporučuji proto důsledně vyžadovat po vlastníkovi bytu, aby zajistil dodržování pravidel užívání společných částí jeho nájemcem.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.