Vlastník opět dluží. Jak má výbor postupovat? Stačí nám pojistka?

Máme v domě vlastníka, který svůj byt pronajímá. Vždy s ním byly problémy ohledně placení, ale nakonec pokaždé zaplatil. V současné době opět dluží. Vyzvala jsem ho k úhradě dluhu společně s nájemným za tento měsíc. Sdělil mi, že teď nemá, že mu nájemníci dluží značnou částku. Jak máme nyní postupovat, aby byl výbor krytý v případě, že nezaplatí? Máme uzavřenou pojistku, kde je výbor pojištěný na škody, které způsobí chybným rozhodnutím. V katastru k dnešnímu dni na něj není zapsaná insolvence ani exekuce. Děkuji, Miroslava Reichlová.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

V případě, že společenství eviduje vůči některému z vlastníků jednotek pohledávky po splatnosti, je zcela zásadní bez prodlení takové pohledávky vymáhat účinnými postupy tak, aby společenství získalo exekuční titul. Pouze takový postup lze považovat za postup, který je v souladu s péčí řádného hospodáře, jak ukládá členům výboru společenství § 159 občanského zákoníku.

Z dotazu je zřejmé, že společenství dosud nedisponuje exekučním titulem, na základě kterého by mohlo ihned podat návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka. Doporučuji proto bezodkladně získat exekuční titul, tedy podat návrh na vydání platebního rozkazu na zaplacení dlužné částky. Pro tento případ upozorňuji, že dle § 142a občanského soudního řádu přizná soud právo na náhradu nákladů řízení jen, pokud žalobce (BD) zaslal žalovanému (dlužníkovi) nejméně 7 dní před podání žaloby výzvu k plnění.

V případě, že dlužník ani po vydání pravomocného platebního rozkazu dlužnou částku neuhradí, pak podat návrh na exekuci na jeho majetek. I v průběhu exekučních řízení je ale důležité sledovat situaci, v jaké se dlužník nachází, zejména zda v jiných exekučních řízeních, vedených vůči dlužníkovi, není prováděna dražba nemovitých věcí, typicky jednotky ve vlastnictví dlužníka, která se nachází v domě spravovaném společenstvím. Pokud je totiž vedena i jiná exekuce, je potřeba pohledávky přihlásit do dražebního jednání, které je prováděno jiným exekutorským úřadem. Jen takto lze dosáhnout alespoň nějakého uspokojení pohledávek z výtěžku prodeje nemovitých věcí.

Všem výborům lze proto doporučit, aby zbytečně neotálely s vymáháním svých pohledávek  a získáním exekučního titulu, na základě kterého mají možnost přihlásit své pohledávky do exekučního řízení. V opačném případě riskují, že pohledávky nebudou moci nejen vymáhat vlastními exekucemi, ale ani je uplatnit v jiném exekučním řízení, kde při rozvrhu výtěžku z dražby nemovitostí tak nebudou jejich pohledávky nijak uspokojeny. Otálením s vymáháním pohledávek tak riskují, že přijdou mnohdy o jediný významný majetek dlužníka, ze kterého by mohly být jejich pohledávky uspokojeny.

Druhým důvodem, proč je i v průběhu exekučních řízení důležité sledovat situaci, v jaké se dlužník nachází, je hrozba toho, že dlužník se ocitne v úpadku a společenství nestihne  přihlásit pohledávky do insolvenčního řízení, čímž v podstatě zanikne možnost vymáhání těchto pohledávek.

V souvislosti se zmínkou tazatelky o tom, že členové výboru mají uzavřeny pojistky za škodu způsobenou chybným postupem členů výboru, je zapotřebí upozornit na skutečnost, že v pojistných smlouvách bývají zakotveny různé výluky z pojistného plnění, kdy pojišťovny odmítají plnit z důvodu zaviněných pochybením členů výboru. V každém případě bych proto doporučoval tazatelce zaměřit se na řádné, včasné a důsledné vymáhání pohledávek dlužníků a nikoli spoléhat na uzavřenou pojistku.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.