Jak postupovat proti neplatiči v pronajatém bytě BD

V našem BD máme pronajatý jeden byt. Platební morálka nájemníka je ale problematická, dluží přes 16 000 Kč. Stále jen slibuje nápravu. Jak máme postupovat? Děkuji, Miroslav Bartoš.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Doporučuji pohledávku bez prodlení vymáhat účinnými postupy tak, aby BD získalo exekuční titul. Tedy buď se s dlužníkem na úhradě dluhu dohodnout písemnou dohodou ve formě notářského zápisu s přímou vykonatelností nebo (pokud dohoda není možná) podat žalobu k příslušnému soudu, a to nejlépe ve formě návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (z důvodu nižších soudních poplatků oproti standardní žalobě). Pro tento případ upozorňuji, že dle § 142a občanského soudního řádu přizná soud právo na náhradu nákladů řízení jen pokud žalobce (BD) zaslal žalovanému (dlužníkovi) nejméně 7 dní před podání žaloby výzvu k plnění.

Pokud i přes povinnost danou exekučním titulem (tedy notářským zápisem s přímou vykonatelností či pravomocným a vykonatelným rozhodnutím soudu) dlužník svůj dluh neuhradí, doporučuji bezodkladně podat návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka.

Ve druhé rovině lze nájemci, který neplatí nájemné a / nebo platby spojené s užíváním bytu dát výpověď z nájmu v tříměsíční výpovědní době. Pokud nájemce nezaplatil nájemné a náklady za služby za dobu alespoň tří měsíců, má dle § 2291 občanského zákoníku pronajímatel právo vypovědět nájem dokonce bez výpovědní doby a požadovat, aby nájemce byt vyklidil bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce po doručení výpovědi.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.