Jak hlasovat v době koronaviru mimo shromáždění – per rollam

Zákaz shromažďování a vyhlášení nouzového stavu se dotkl také bytových domů. Některá společenství nemohou hlasovat, tápou, jakým způsobem zorganizovat jarní shromáždění a odhlasovat naplánované kroky.

Ve standardním režimu statutární orgán společenství svolá shromáždění a pokud není usnášeníschopné, lze v souladu s § 1210 hlasovat o stejných otázkách mimo zasedání shromáždění korespondenčně, tzv. per rollam. Toto korespondenční hlasování je velmi jednoduché. Člen společenství dostane obálku s návrhem, o kterém se rozhoduje. Zvolí z možností: souhlasím, nesouhlasím, zdržel jsem se; a arch poštou odešle zpět výboru, resp. osobě, která měla právo hlasování per rollam svolat. Tím je odhlasováno.

Pokud má společenství ve svých stanovách rozšířenou možnost hlasování per rollam nad rámec zmíněného § 1210 ods. 1 zákona č. 89/2012 Sb., má nyní nespornou výhodu. Může korespondenčním způsobem hlasovat, aniž by se vlastníci fyzicky sešli, a bez nutnosti prohlásit shromáždění za neusnášeníschopné.

Společenství, která tuto úpravu ve stanovách nemají, jsou doslova paralyzována. Hlasovat per rollam by neměla ani s ohledem na vyhlášení nouzového stavu. Platnost takového rozhodnutí by mohl kterýkoli z vlastníků napadnout právě s poukazem na to, že stanovy hlasovat mimo zasedání shromáždění neumožňují.

Řešení pro hlasování má přinést nový zákon

„Vláda na současnou situaci zareagovala návrhem zákona, který po dobu trvání mimořádného opatření zavádí možnost rozhodovat formou mimo zasedání shromáždění i tehdy, pokud to nepřipouští stanovy. Nebude tedy nutné čekat na shromáždění, které je neusnášeníschopné a dnes především nesvolatelné“ vysvětluje aktuální situaci Mgr. Michal Klusák, advokát a hlavní partner Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm, která se na SVJ a BD specializuje.

Nový vládní návrh zákona musí ještě projít schválením v parlamentu a být následně podepsaný prezidentem. Účinnosti nabývá vyhlášením ve sbírce zákonů. Pevné termíny projednání a nabytí účinnosti ještě nejsou známy (3. 4. 2020), nicméně v aktuální situaci můžeme očekávat zrychlené projednávání.

Co dělat, když končí funkční období výboru nebo jeho člena

Dále pak zákon stanoví, že „pokud uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii.“

Pokud tedy funkční období předsedy společenství nebo členů výboru uplyne v době trvání mimořádného opatření, resp. i v době jednoho měsíce následujícího po dni skončení mimořádného opatření, prodlužuje se funkční období členů statutárního orgánu až do uplynutí 3 měsíců po dni skončení mimořádného opatření.

Jak na kooptaci členů

Dále zákon stanoví: „pokud neklesne počet členů voleného orgánu právnické osoby pod polovinu, může orgán jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech stávajících členů orgánu, neurčuje-li zakladatelské právní jednání jinak.“

Toto ustanovení umožňuje členům výboru kooptovat náhradní členy do příštího zasedání shromáždění, a to i tehdy pokud to stanovy společenství vlastníků nepřipouští.

Obnovení funkce člena voleného orgánu

Konečně pak dle přechodných ustanovení zákona stanoví: „Pokud uplynulo funkční období člena voleného orgánu v době mezi dnem přijetí mimořádného opatření při epidemii a dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jeho funkce se obnoví, souhlasí-li s tím a nebyl-li v době mezi dnem přijetí mimořádného opatření při epidemii a dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za něj zvolen, jmenován nebo jinak povolán jiný člen voleného orgánu. Funkce člena voleného orgánu se obnoví dnem doručení souhlasu s obnovením funkce právnické osobě a zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření.“

U těch členů výboru (předsedy společenství), jejichž funkční období skončilo v době po přijetí mimořádných opatření, ale ještě přede dnem nabytí účinností zákona, se jejich funkce obnoví, pokud s tím tyto osoby souhlasí a nebyl již mezitím do funkce ustanoven jiný člen výboru (předseda společenství), a to dnem doručení souhlasu této osoby s obnovením funkce. Funkce pak zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne následujícího po skončení mimořádného opatření.

§ 1210 a rozhodování mimo shromáždění

Úprava rozhodování mimo zasedání shromáždění je obsažena v § 1210 a násl. občanského zákoníku, který povoloval rozhodovat mimo zasedání shromáždění pouze v těchto případech:

  1. svolané shromáždění není usnášení schopné; v takovém případě může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání shromáždění v písemné podobě do jednoho měsíce ode dne, na které bylo zasedání svoláno.
  2. V jiných případech lze mimo zasedání shromáždění rozhodnout, pokud to připouští stanovy.

Tato zkušenost by mohla mnoha SVJ ukázat, jak hlasování mimo shromáždění funguje, jak toto hlasování připravit a následně vyhodnotit. A dále – zda by nebylo pro podobné případy vhodné, mít tuto možnost již ve svých stanovách upravenou a moci ji využít bez čekání na rozhodnutí našich zákonodárců.

Nový vládní návrh zákona musí ještě projít schválením v parlamentu a být následně podepsaný prezidentem. Účinnosti nabývá vyhlášením ve sbírce zákonů. Platný bude po dobu trvání nouzového stavu. Pevné termíny projednání a nabytí účinnosti ještě nejsou známy, nicméně v aktuální situaci můžeme očekávat zrychlené projednávání. Pro platné hlasování per rollam, bez jeho povolení ve stanovách, tedy vyčkejte účinnosti nového zákona. Budeme vás zde informovat.