Vyúčtování úhrad za služby – postupujeme správně?

Můj dotaz se týká protokolu o vyúčtování služeb vlastníkům bytů ze strany SVJ. Vyúčtování provádíme tak, že skutečné náklady od 1. 1. do  31. 12. běžného roku porovnáme s předepsanými, ne zaplacenými, zálohami. 

Následně vezmeme stav salda, tedy zaplacené zálohy + přeplatky z minulých období, od kterých odečteme nedoplatky minulých období. Toto saldo odečteme od rozdílu mezi skutečnými náklady a předepsanými zálohami. Vzniklý přeplatek zašleme vlastníkovi. Pokud mu vyjde nedoplatek, je vyzván k úhradě.

V souvislosti s rozsudkem č.j. NS 26 Cdo 913/2019 však vzniká pochybnost, zda je náš postup správný.  Můžeme takto pokračovat nebo mají být na protokolu uvedené vlastníkem zaplacené zálohy k datu vyúčtování, v našem případě k 31. 12. běžného roku?
Dotaz: Ing. Miroslav Martinák

 

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Obávám se, že popisovaný postup není správný. Jak bylo opakovaně judikováno (což Nejvyšší soud v citovaném rozhodnutí 26 Cdo 913/2019 pouze připomněl), je vyúčtování úhrad za služby řádné a věcně správné jen tehdy, obsahuje-li předložené vyúčtování všechny předepsané náležitosti, a je-li v něm uveden součet zaplacených (nikoli tedy předepsaných !!!) záloh a cena provedených služeb ve správné výši.

Není-li vyúčtování služeb věcně správné, trvá nejen povinnost poskytovatele vyúčtování provést, nýbrž nenastala ani splatnost nedoplatku plynoucího z vyúčtování. 
Od celkové ceny služeb provedených v daném zúčtovacím období (typicky od 1. 1. do 31. 12.) se tedy odečítají skutečně zaplacené zálohy v daném roce a výsledek (nedoplatek či přeplatek) je potom předmětem vypořádání mezi společenstvím a vlastníkem jednotky.


Čtěte také: 
Jak na vyúčtování služeb z pohledu výboru SVJ