Jak mohu odstoupit z funkce ve výboru?

Jsem předseda nekompletního Výboru, kdy místopředseda odstoupil v dubnu 2021 a další člen Výboru odstoupení oznámil k začátku listopadu 2021. Od 1. ledna jsem tak zůstal sám a pro nezájem ostatních to chci také ukončit. Komu to mám oznámit a jakým způsobem?
Luděk R., Náchod


ODPOVÍDÁ:
EVA RATAJOVÁ,
KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Odstoupení z výkonu funkce statutárního orgánu společenství je člen výboru povinen doručit společenství, jehož jménem výbor jedná. V případě tazatele tedy odstoupení doručí společenství, přičemž jej za výbor převezme buď sám nebo druhý člen výboru, pokud by byl ještě ve funkci. Dle ust. § 160 občanského zákoníku totiž odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká jeho funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. O odstoupení posledního člena výboru doporučuji informovat společenství buď emailem nebo na nástěnce, případně před skončením funkce svolat shromáždění, kde ostatní členy společenství informujete o situaci ve výboru. Shromáždění může rovnou jmenovat nové členy výboru z řad svých členů případně externí profesionály.

Jakmile totiž poslední člen výboru odstoupí ze své funkce, uplynutím dvou měsíců zůstane společenství bez statutárního orgánu. Pokud společenství nezvolí nový výbor, hrozí, že mu bude ustanoven opatrovník soudem. Opatrovník nevykonává funkci statutárního orgánu v plné míře, jeho hlavním úkolem je usilovat o obnovení činnosti řádného statutárního orgánu a od toho se odvíjí i jeho jednotlivé kroky při výkonu funkce opatrovníka. Zpravidla se pak výše odměny opatrovníka pohybuje v řádech několika tisíců korun měsíčně.

Problém se sestavením výboru SVJ z řad svých členů je velmi častým. Řešením by mohl být profesionální předseda SVJ, který má zkušenosti se správou společenství jak z pohledu právního, tak ekonomického či stavebně-technického. Musí splňovat podmínky pro výkon statutárního orgánu a nese tomu odpovídající odpovědnost. Finančně je profesionální předseda pro SVJ taktéž výhodnější než opatrovník udělený soudem, když opatrovník směřuje svoji činnost právě k sestavení statutárního orgánu společenství, tj. výboru nebo předsedy společenství.