Jak odstoupit z postu místopředsedy

Jak je možné vyřešit situaci odchodu z postu místopředsedy bytového družstva. Sedmým rokem tuto funkci zastávám, předseda je pouze jméno v dokumentech a k výkonu funkce ho není možné nijak přinutit. Zodpovědnost tedy zbyla na mně, jediné člence kontrolní komise, které je 85 let a více nezmůže. Opakovaně jsem nechávala hlasovat, kdo by mne vystřídal, ale nikdo se nenašel. Prosím o konkrétní radu, jak mám postupovat, abych se funkce zbavila, aniž bych musela převést na někoho cizího členský podíl bytu. Dotaz: Iveta Šnourová

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM


Členství fyzické osoby coby člena představenstva bytového družstva zaniká více způsoby, a sice:

 

  1. Úmrtím
  2. Odvoláním z funkce
  3. Odstoupením z funkce
  4. Uplynutím funkčního období.

V první řadě bych se proto zaměřil na posouzení toho, zda již paní tazatelce nezaniklo členství v představenstvu uplynutím funkčního období. Sama totiž v dotazu píše, že členkou představenstva je již sedmým rokem. Dle zákona o obchodních korporacích přitom funkční období členů orgánů družstva nesmí být delší než pět roků. Stanovy bytového družstva tedy nemohou stanovit delší funkční období pro členy představenstva bytového družstva než pět roků.

V praxi se přitom poměrně často lze setkat se situací, kdy členové představenstev bytových družstev si nejsou vědomi toho, že v případě uplynutí funkčního období jim členství v představenstvu bez dalšího automaticky zaniká a jedinou možností, jak jejich členství prodloužit na další dobu, je jejich „převolení“ členskou schůzí a na to navazující podání návrhu na změnu zápisu ve veřejném rejstříku. Pokud se tak v případě představenstva bytového družstva tazatelky nestalo, zaniklo její členství v představenstvu a tazatelce postačí již pouze podat návrh na její výmaz z veřejného rejstříku.

Jak odstoupit z funkce, pokud funkční období stále trvá

V případě, že byla po uplynutí funkčního období řádně „převolena“ a nadále již nechce zastávat členství v představenstvu, může ze své funkce odstoupit. Zákon o obchodních korporacích současně stanoví, že tak nesmí učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Pokud způsob odstoupení z funkce člena představenstva neupravují stanovy bytového družstva, platí, že odstupující člen oznámí své odstoupení členské schůzi a jeho funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení členské schůzi, pokud členská schůze neschválí na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.

Jak a kdy zvolit nového předsedu

Tazatelce proto doporučuji, aby byla svolána členská schůze, na které by tazatelka oznámila odstoupení z představenstva. Lze současně doporučit, aby na stejné členské schůzi byl zvolen nový člen představenstva. Pokud by se to nepodařilo pro nezájem členů družstva, je možné využít zákonný postup, kdy je chybějící člen představenstva jmenován soudem na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen. Jinak může soud i bez návrhu družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci. Toto by mělo být dostatečnou motivací pro ostatní členy družstva, aby kandidovali na členství v představenstvu.

ČTETĚ TAKÉ: Jaké jsou možnosti obrany proti jednání nebo nečinnosti předsedy