Jak odvolat předsedu SVJ

Náš předseda nám odmítá vyplatit podíly na zisku z nebytových prostor. Arogantně tak přehlíží Občanský zákoník §1121 a §1123 a případně i další! Jaké máme možnosti? Děkuji za právní radu, Miroslav Štorkán.

 

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Dotaz je formulován velice obecně a lze tedy opět odpovědět pouze v obecné rovině, jak postupovat v případě, že členové volených orgánů společenství vlastníků (nejčastěji pak členové výboru nebo předsedové společenství) nevykonávají své funkce dle představ vlastníků jednotek.

Předseda musí být řádný hospodář

Členové volených orgánů jsou ze zákona (§ 159 občanského zákoníku) vykonávat zavázáni své funkce s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Povinnost loajality lze přitom definovat jako povinnost při výkonu funkce vždy upřednostňovat zájmy právnické osoby před svými vlastními, před zájmy svých blízkých apod.  Pojem péče řádného hospodáře lze pak dle judikatury soudů chápat tak, že řádný hospodář činí právní jednání týkající se společenství odpovědně a svědomitě a stejným způsobem rovněž pečuje o jeho majetek, jako kdyby šlo o jeho vlastní majetek.

Nevykonávají-li tedy členové výboru jako voleného orgánu svoji funkci s potřebnou loajalitou a s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 159 občanského zákoníku, vzniká jim povinnost k náhradě škody vzniklé v důsledku takového protiprávního jednání. Vedle odpovědnosti za škodu dle občanského zákoníku, může mít porušení povinnosti péče řádného hospodáře také důsledek v podobě možné trestně právní odpovědnosti (např. trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 trestního zákoníku).

Jaký je stav hospodaření SVJ

Pokud tedy má tazatel jako člen společenství vlastníků podezření, že předseda společenství se dopouští jednání, které není v souladu s péčí řádného hospodáře, a ani kontrolní orgán (v případě, že v daném společenství je zřízen kontrolní orgán) nevyvíjí potřebnou činnost k prověření stavu hospodaření a nápravě zjištěných nedostatků, doporučuji tazateli, aby se nejprve seznámil se stavem hospodaření s majetkem společenství, a to tak, že s odkazem na § 1179 občanského zákoníku požádá předsedu společenství, aby mu umožnil seznámit se s tím, jak společenství hospodaří a jak dům spravuje, zejména aby umožnil tazateli nahlédnout do smluv uzavřených ve věcech správy domu a do účetních knih a dokladů.

Odvolání předsedy SVJ

V případě, že po seznámení se stavem hospodaření, zjistí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že je jednáním předsedy poškozován majetek společenství tak (při vědomí toho, že společenství je ve věci netečné) doporučuji obrátit se na orgány činné v trestním řízení s oznámením o podezření ze spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku, kdy je povinností těchto orgánů celou věc řádně a důkladně prošetřit.

Jako další (paralelní) krok se samozřejmě nabízí iniciovat zasedání shromáždění a odvolat stávající předsedu a na jeho místo zvolit předsedu nového.

 

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.