Změna správce a příslušné právní kroky

Na internetu se uvádí, že změnu správce, výpověď a nového správce schvaluje Shromáždění. Vyplývá rozsah a pořadí těchto kroků ze zákona nebo jiného právního předpisu, nebo vystačíme s vlastními stanovami, které zákon respektují? Děkuji, Jiří Kopuletý.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Problematika týkající se osoby smluvního správce domu je upravena v § 1208 odst. písm. h) podle kterého náleží do působnosti shromáždění určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy pozemku a domu, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti.

Citované ustanovení je svojí povahou ustanovením kogentním, tedy ustanovením, od kterého se nelze ve stanovách odchýlit. Pořadí kroků potřebných ke změně osoby smluvního správce v zákoně výslovně není uvedeno, je ovšem logicky dáno tím, že k uzavření nové smlouvy s novým smluvním správcem je zapotřebí nejprve ukončit původní smlouvu. Tu lze typicky ukončit buď dohodou obou stran nebo výpovědí některé ze stran. Před samotným právním jednáním, kterým se stávající smlouva ukončuje (tedy před uzavřením dohody o ukončení smlouvy nebo podáním výpovědi smlouvy), a které činí statutární orgán, musí ovšem shromáždění rozhodnout o tom, že dojde ke změně správce.

Po ukončení původní smlouvy následuje výběr nového správce, kdy statutární orgán je oprávněn jednat s potenciálními správci, ovšem o jejich výběru musí rozhodnout shromáždění. Současně shromáždění schvaluje i obsah smlouvy se správcem.

V případě změny smlouvy týkající se ujednání o ceně a rozsahu činnosti musí tyto změny opět shromáždění schválit.

Ke všem zmiňovaným rozhodnutím ohledně správce postačí běžná nadpoloviční většina hlasů vlastníků přítomných na shromáždění, nevyžadují-li stanovy vyšší počet hlasů.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.

 

Další článek: Předchozí článek: