Jak platit provoz výtahu

V našem domě bylo odhlasováno, že přistavíme výtah. Finančně se na stavbě podílíme všichni plus jsme dostali dotace. Problémem ale jsou platby za provoz výtahu.

Bylo odhlasováno, že na energii se budou podílet všichni s výjimkou přízemních bytů. Já ale bydlím v 1. patře a přijde mi to nespravedlivé. Výtah totiž bude zastavovat v mezipatrech. Tím, že každý bude muset tak jako tak půl patra po schodech, připadá mi, že my v 1. patře jsme na tom stejně jako přízemí.

Co s touto situací můžeme dělat? Musíme se podrobit rozhodnutí většiny vlastníků?
Nám z 1. patra ušetří výtah pouze osm schodů, takže ho využívat spíš nebudeme. Budeme ale přispívat, a tím dotovat provoz vlastníkům z vyšších pater.
Dotaz: Ondřej Cícha

 

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Co se týče plateb souvisejících s provozem výtahu, lze je rozdělit do dvou skupin.

Výtah – platby za revize

První skupinou jsou platby na revize, servisní prohlídky apod., které nejsou ve smyslu § 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb. považovány za náklady na služby. Tyto náklady jsou proto hrazeny z příspěvků na správu domu, které jsou dle § 1180 občanského zákoníku hrazeny ve výši odpovídající podílům vlastníků na společných částech domu, není-li ve stanovách daného společenství vlastníků stanoveno jinak.

Ke změně dosavadního způsobu určení výše příspěvků, tedy v dotazovaném případě k rozhodnutí o tom, že vlastníci bytů v prvním patře domu nebudou povinni platit příspěvky na provoz výtahu, je nezbytné, aby o tomto rozhodlo shromáždění.
Dle § 1206 občanského zákoníku „se k přijetí rozhodnutí shromáždění vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.“   Existují ovšem právní názory, které tvrdí, že na hlasování shromáždění ohledně změny způsobu určení výše příspěvků na správu domu se analogicky použije § 1214 občanského zákoníku, který upravuje hlasování vlastníků jednotek mimo zasedání shromáždění a dle kterého, se v případě hlasování o změně poměru výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech (což je posuzovaný případ) vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek.

V případě aplikace tohoto výkladu by tedy na zasedání shromáždění rozhodujícím o změně způsobu určení výše příspěvků na správu domu, museli být přítomni všichni vlastníci jednotek a všichni vlastníci jednotek by také s touto změnou museli souhlasit. Názory na tento problém nejsou ustáleny.

Výtah – platby za spotřebovanou energii

Druhou skupinou plateb jsou náklady na služby, tj. na elektrickou energii spotřebovanou při provozu výtahu a jeho údržbu. Tyto náklady se dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb. mezi jednotlivé vlastníky rozúčtují podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování, nerozhodne-li shromáždění o jiném způsobu rozúčtování.

To, jakým způsobem budou hrazeny náklady na provoz výtahu je tedy na vlastnících jednotek, kteří o tom rozhodují na shromáždění, případně hlasováním per rollam. Přehlasovaní vlastníci mají v takovém případě jedinou možnost, jak zvrátit rozhodnutí shromáždění, a to tak, že mohou u příslušného krajského soudu podat žalobu na určení neplatnosti usnesení shromáždění. K podání žaloby zákon stanoví lhůtu tři měsíce, která počíná běžet ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí shromáždění dozvěděl.


Čtěte také: 
SVJ z pohledu správce: Jak najít správnou cestu