Jak správně hlasovat o výběrovém řízení na rekonstrukci

V našem SVJ máme v plánu rekonstruovat plynovou kotelnu, ale na shromáždění jsme rekonstrukci ještě neprojednávali. Jaký je správný postup odsouhlasení? Je možné na shromáždění odhlasovat rekonstrukci s tím, že výbor provede výběrové řízení, vybere nejlepšího dodavatele a odsouhlasí i konečnou cenu? Nebo se musí vysoutěžená cena opět odsouhlasit na shromáždění? Dotaz: Karel Roreček

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM


V případě rekonstrukce kotelny coby společné části domu je zásadní, zda a nakolik je proces spojený s realizací rekonstrukce upraven ve stanovách konkrétního společenství vlastníků. 

Rozhodnutí shromáždění o rekonstrukci

Zákonná úprava je totiž poměrně stručná v tom, že pouze v obecné rovině svěřuje do působnosti shromáždění rozhodování o opravě nebo stavební opravě společné části, a to převyšují-li náklady částku stanovenou ve stanovách, jinak v nařízení vlády č. 366/2013 Sb. (tj. v jednotlivém případě 1000,- Kč v průměru na každou jednotku).

Tedy v případě, že náklady na rekonstrukci kotelny přesáhnou částku stanovenou ve stanovách nebo (není-li ve stanovách tato částka stanovena) částku 1000,-Kč v průměru na každou jednotku, je v působnosti shromáždění rozhodování o provedení rekonstrukce kotelny.

Co se týká obsahu rozhodnutí shromáždění je možné rozhodnout nejen o samotném provedení rekonstrukce kotelny, ale i o limitu ceny rekonstrukce s tím, že shromáždění současně zmocní statutární orgán, aby vybral vhodného dodavatele, který provede rekonstrukci za cenu maximálně do výše shromážděním schváleného limitu.
Stejně tak si lze představit i postup, kdy shromáždění pouze rozhodne o rekonstrukci kotelny (aniž by rozhodlo o maximální ceně rekonstrukce) a současně zmocní statutární orgán, aby provedl výběrové řízení a vybral nejvhodnějšího dodavatele (přičemž nejvhodnějším dodavatelem, který předložil pro společenství vlastníků nejvýhodnější nabídku, nemusí být nutně dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou).
Bude pak na statutárním orgánu, aby provedl výběrové řízení a vybral nejvhodnějšího dodavatele. Členové statutárního orgánu přitom musí postupovat s péčí řádného hospodáře, jinak jim hrozí, že společenství po nich bude vymáhat škodu, která společenství vznikne. 

Druhá možnost

Je možný i takový postup, že shromáždění schválí nejprve provedení rekonstrukce kotelny s tím, že pověří statutární orgán provedením výběrového řízení a současně si shromáždění i vymíní, že bude rozhodovat i o konečném výběru nejvhodnějšího dodavatele z dodavatelů, kteří se zúčastnili výběrového řízení organizovaného statutárním orgánem.
Záleží tedy vždy na konkrétním společenství vlastníků, jaký postup při rozhodování o rekonstrukci kotelny zvolí.