Jak vyhodnotit hlasování per rollam

Uvedu příkladu příklad, který jsme řešili v našem domě. V rámci hlasování per rollam bylo odevzdáno 70 % hlasovacích lístků, 30 % vlastníků lístek neodevzdalo. Můžeme tedy kalkulovat s účástí 70 % a z toho vypočítávat jednotlivé výsledky? Nebo se počítá vždy s účastí 100 %? Kam pak zahrnout neodevzdané lístky a jak je nazvat? Dotaz: Patrik Toman

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Dle § 1214 občanského zákoníku se rozhodnutí mimo zasedání přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.

Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.
Hlasy potřebné pro přijetí navrhovaného rozhodnutí per rollam se tedy vždy počítají z celkového počtu hlasů vlastníků všech jednotek, nikoli tedy pouze z hlasů vlastníků těch jednotek, kteří doručili hlasovací lístky.

Hlasy, které vlastníci neodevzdali

Hlasy těch vlastníků jednotek, kteří se nijak nevyjádřili, resp. ani neodevzdali hlasovací archy nemohou být považovány za hlasy pro návrh ani proti návrhu, lze je evidovat jako neodevzdané hlasy, resp. tak, že se tito vlastníci nijak nevyjádřili.