Jak zákon upravuje způsob volby výboru?

Je pravdou, že způsob volby výboru neupravuje žádný zákon ani vyhláška? Kde najdu popsaný správný postup? Je také pravdou, že je nutné celý návrh nových stanov přečíst před hlasováním nahlas za přítomnosti notáře? Zdeněk Bartoš.

Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Jan Bauer
Jan Bauer

K první otázce volby výboru – ano je tomu, tak. Zákon pouze stanoví (§ 1208 písm. c) občanského zákoníku), že volba a odvolání volených orgánů patří do působnosti shromáždění. Dle § 1206 občanského zákoníku je pak shromáždění usnášeníschopné za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů, a k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny vlastníků přítomných jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.

Tedy způsob volby výboru je v zákoně „popsán“ tak, že členy výboru volí shromáždění, a to za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů, a členové výboru jsou zvoleni většinou hlasů přítomných vlastníků jednotek (nestanoví-li stanovy jinak). Další detaily způsobu volby zákon nestanoví, mohou tak ale učinit stanovy.

K druhému dotazu sděluji, že návrh nových stanov není potřeba před hlasováním přečíst, postačí, že přítomní členové SVJ odsouhlasí, že se s návrhem seznámili.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.