Jaký je způsob pro doručení vyúčtování?

Vyúčtování nam každoročně správní firma dává do schránek. Vloni jsem tam žádné nenašel, a proto mě nyní překvapilo, když mi byla doručená upomínka k nedoplatku z vyúčtování. Já jsem ale neměl ani možnost vyúčtování reklamovat, protože jsem logicky nestihl zákonnou lůtu. Je nějaký daný způsob, jak má být vyúčtování doručeno?

MGR. Michal Klusák, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V první řadě je třeba uvést, že k tomu, aby správcovská firma mohla po vás vymáhat údajný nedoplatek z vyúčtování, musí být                                                       splněny 2 podmínky:

  1. Vyúčtování musí být provedeno řádně, tj. musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 67/2013 Sb., a současně 
  2. Musí být vlastníkovi jednotky řádně doručeno.

Zákonný termín pro doručení vyúčtování je 4 měsíce od skončení rozúčtovacího období, tedy vždy do 30. 4. následujícího kalendářního roku. Lhůta na reklamaci je ze zákona 30 dní od doručení vyúčtování. 
Je otázka, zda to, že vám správcovská firma vhodila vyúčtování do schránky, lze považovat za řádné doručení. Zákon způsob doručování neupravuje. Je na odesílateli, aby prokázal, že zásilka byla doručena, resp. že se alespoň dostala do sféry příjemce. Pokud máte ve stanovách vašeho společenství upraveno, že vlastníkům jednotek mohou být zásilky doručovány pouze vhozením do schránky, lze zřejmě tento způsob doručování připustit, ovšem společenství bude muset prokázat, že vám vyúčtování skutečně do schránky vhodilo a kdy. Důkazní prostředky stejně jako jejich věrohodnost jsou na společenství.

Doporučoval bych proto obrátit se na správcovskou firmu s tím, že jste vyúčtování neobdržel, nemůžete se proto ani k jeho obsahu nijak vyjádřit (tím spíše k tomu, zda vyúčtování je řádné a zda z něj pro vás skutečně vyplynul nedoplatek) a vyzvat je, aby vám vyúčtování prokazatelně znovu doručili.

Uhrazení nedoplatku z vyúčtování

V každém případě bych nevěšel hlavu. Jak jsem uvedl v úvodu, povinnost zaplatit nedoplatek zakládá pouze řádné vyúčtování. Na základě praxe mohu přitom prohlásit, že většina vyúčtování nesplňuje požadavky kladené zákonem, nejedná se tedy o řádná vyúčtování, která by mohl založit splatnost nedoplatku. V soudních sporech o uhrazení nedoplatku bývají vyúčtování předmětem přezkumu soudem ustanoveného znalce, který nezřídka najde ve vyúčtování nedostatky, což vede k jedinému závěru – zamítnutí žaloby o úhradu nedoplatku.