Je možné, aby členové výboru měli stejné pravomoci?

Zakládáme nové SVJ, ve kterém budeme mít tříčlenný výbor. Musí být ve výboru zvolen předseda a místopředseda, nebo je možné, aby výbor fungoval bez předsedy a všichni členové měli stejné pravomoci? Dotaz: Evženie Maříková

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Dle § 1200 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku musí stanovy obsahovat mj. určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení.

Obsah stanov a určení statutárního orgánu

Současně § 1205 odst. 1 občanského zákoníku platí, že statutárním orgánem je výbor, ledaže stanovy určí, že statutárním orgánem je předseda společenství. V daném případě budou tedy splněny zákonné požadavky na obsah stanov co se týče určení statutárního orgánu (kterým bude výbor) a určení počtu členů (tři členové).  Je pak otázkou, zda budou splněny zákonné požadavky na obsah stanov co do požadavku na úpravu jednání výboru, pokud dle stanov nebudou členové výboru mezi sebou volit předsedu ani místopředsedu výboru.

Dle mého názoru ano, pokud bude způsob jednání výboru upraven tak, že bude zřejmé jakým způsobem a kolik členů výboru bude za výbor jednat navenek. Způsob jednání členů výboru navenek lze přitom upravit např. tak, že ve všech záležitostech bude oprávněn jednat kterýkoli člen výboru, nebo např. vždy společně dva členové výboru. Zákon v tomto žádná omezení neklade.

Čtěte také: Může výbor uzavřít ústní dohodu se správcem bez souhlasu shromáždění?