Jsou možné dvě varianty rozúčtování?

Prosím o vysvětlení způsobu rozúčtování nákladů za služby: provoz výtahu, úklid domu, práce správce areálu a společnou elektrickou energii.

Lze, aby výbor navrhl k těmto službám dvě varianty – rozúčtování stejné výše na jednotku a rozúčtování podle podílů,  a nechal to odsouhlasit vlastníky na shromáždění, aby si každý vlastník rozhodl, kterou variantu upřednostní? Děkuji za odpověď, Anna Řehořová.

 

Odpovídá Mgr. Bohdana Hejduková, advokátka spolupracující s portálem pravnigramotnost.cz

Právní poradna magazínu Výbor

Ano. Zákon o službách hovoří o účtování podle podílů, pokud si vlastníci nerozhodnou jinak. Přesněji ustanovení § 5 odst. 2 říká, že Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na služby takto:

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody,

b) provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů,

c) umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek,

d) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Pozor však na rozúčtování některých nákladů, které je dáno přímo občanským zákoníkem a zde je nutno dodržet, tzv. kogentní ustanovení zákona a účtovat na každou jednotku stejně.

Na každou jednotku stejně se rozvrhnou:

  1. náklady na odměňování členů výboru,
  2. náklady na vedení účetnictví,
  3. náklady na vlastní správní činnost
  4. náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků,
  5. náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,
  6. náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, např. počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy,
  7. náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské potřeby, poštovné, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena,
  8. náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.