Kamerový systém a souhlas vlastníků

Z důvodu bezpečnosti a dohledu nad pořádkem v domě jsem se jako předseda a správce domu rozhodl instalovat kamerový systém. Jednalo by se o 2 kamery, jedna umístěná na dvoře, ta by snímala prostor kolem popelnic a vchod na dvůr, druhá v přízemí domu, která by snímala prostor v přízemí, ale tím by také zabírala některé dveře do bytů v přízemí. Nevím, zda je pro to potřeba schválení všemi vlastníky, nebo stačí souhlas jen vlastníků, jejichž vchodové dveře do bytu by byly v záběru kamery. Dotaz: Jan Hnátek

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Předně je nutné zdůraznit, že v případě instalace kamerového systému do společných prostor domu, má společenství vlastníků jednotek jako správce osobních údajů povinnost vůči obyvatelům domu splnit informační povinnost ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (tedy zejména je informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny) V podrobnostech lze odkázat na Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2016.

Tedy za situace, že společenství rozhodne, že v domě bude instalován kamerový systém, je před zahájením provozu kamerového systému povinno všem obyvatelům domu oznámit, že bude zahájen provoz systému, a že ze strany společenství bude docházet ke zpracování jejich osobních údajů. V případě dalších osob, které do bytového domu budou přicházet nepravidelně, resp. nepředvídatelně, má společenství jako správce osobních údajů povinnost splnit informační povinnost alespoň umístěním informačních tabulek u všech vstupů do sledovaných prostorů.
Informační tabulka musí obsahovat alespoň informaci, že prostor je sledován kamerovým systémem, musí zde být uveden správce – provozovatel kamerového systému, resp. kontaktní osoba nebo sdělení, kde bude subjektu údajů poskytnuta (např. v písemné podobě) kompletní informace o zpracování v rozsahu požadovaném zákonem

Při umístění kamer je potom zapotřebí dodržet zásady prezentované v citovaném stanovisku UOOU, tedy zejména, cit.:

„1. při stanovení prostředků a způsobu zpracování osobních údajů (tj. při nastavení kamerového systému), což je povinnost správce dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů, doporučuje Úřad přihlédnout k povaze prostor, které mají být sledovány, a to zejména k tomu, zda tyto prostory jsou obvykle průchozí nebo pouze příležitostně navštěvovány, anebo zda slouží jako bezprostřední přístup k bytům, v nichž obyvatelé domu mají nárok na nejvyšší míru soukromí

  1. Sledování prostor jako jsou sklepy a půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy (a jeho bezprostřední okolí), do soukromí s ohledem na další parametry kamerového systému většinou zasahuje v přiměřené míře a z hlediska zásad účelného a přiměřeného zpracování údajů nevyvolává zásadní problémy. V obdobném režimu jsou obvykle také vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a schodištím i výtahy a schodiště. Ve všech prostorách je však třeba dbát na pečlivé nastavení kamerového systému, zejména úhlu záběru kamery ve vztahu k celkovému rozsahu snímaných prostor tak, aby současně  nebyla snímána jiná místa, v nichž by sledováním bylo více zasaženo soukromí obyvatel či návštěvníků domu;
  2. V případě kamerového sledování vchodových dveří do bytů se jedná o prostory, jejichž záběry mohou podstatně více vypovídat o soukromém životě obyvatel domu. Provozováním kamerového systému zaměřeného na konkrétní byty může docházet k závažným zásahům do práva na ochranu soukromého a osobního života a lze jej uskutečnit jen ve výjimečných a odůvodněných případech, a to se souhlasem obyvatel dotčených bytů.“

Pokud se jedná o otázku souhlasu s pořízením kamerového systému a jeho instalací v domě (nikoli tedy se zpracováním osobních údajů jednotlivých vlastníků jednotek v domě) je k pořízení kamerového systému potřebný souhlas shromáždění tehdy, pokud jeho pořízení není v kompetenci statutárního orgánu v souladu s § 13 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. K přijetí takového rozhodnutí shromáždění je nutný souhlas shromáždění podle úpravy ve stanovách a není-li toto kvorum ve stanovách upraveno, uplatní se zákonná úprava dle § 1206 odst. 2 NOZ, tedy souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek.

 

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.