Výbor rozhodl o poplatku za používání výtahu. Je to možné?

V našem domě zavedl výbor platbu za používání domovního výtahu podle velkosti bytu, nikoliv podle počtu bydlících v bytě. Všichni jsou zticha, zejména garsonky se třemi studenty. Přijde mi to nespravedlivé. Jak se máme bránit? Dotaz: Milan Novotný

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Co se týče placení nákladů spojených s provozem výtahu, je potřeba rozlišit náklady na opravy, údržbu a investice od nákladů na samotný provoz výtahu.

Náklady na opravy a údržbu výtahu jsou náklady na správu domu a ty dle § 1180 občanského zákoníku hradí všichni vlastníci jednotek ve výši odpovídající podílu na společných částech domu, není-li ve stanovách společenství určeno jinak.
O změně toho, jakým způsobem budou jednotliví vlastníci přispívat na správu domu (a tedy i na správu výtahu jako společné části) může rozhodnout shromáždění, a to rozhodnutím o změně stanov dle § 1200 odst. 2 písm. g), a to běžným kvorem dle § 1206 občanského zákoníku, tedy prostou většinou hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění.
Existují ovšem i názory, dle kterých v případě, že se shromáždění má rozhodnout o tom, že vlastníci jednotek budou na správu domu a pozemku přispívat jinak než dle poměru podílů na společných částech domu, je dle § 1214 občanského zákoníku analogicky nutný souhlas všech vlastníků. V každém případě však dle mého názoru nemůže o způsobu stanovení příspěvku na správu domu rozhodovat výbor.

Co se týče nákladů na samotný provoz výtahu, tedy zejména elektrickou energii spotřebovanou při provozu výtahu, pak platby za provoz spadají pod náklady na služby. O způsobu rozúčtování a výši záloh na služby přitom dle § 1208 písm. e) NOZ  rozhoduje shromáždění.
Nerozhodne-li shromáždění rozúčtují se dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb. náklady na provoz výtahu podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování a výše záloh se stanoví dle § 4 odst. 2 citovaného zákona.

Ani o způsobu rozúčtování nákladů na samotný provoz výtahu tedy nemůže rozhodnout výbor, ale pouze shromáždění. Pokud tedy výbor samovolně rozhodl o změně způsobu rozúčtování na provoz výtahu tak, že oproti stanovení plateb dle počtu osob rozhodných pro rozúčtování mají být tyto náklady hrazeny dle podílu na společných částech (což odpovídá tazatelem uvedenému způsobu dle velikosti bytu), jedná se o rozhodnutí, ke kterému nebyl výbor oprávněn. Dle mého názoru se tímto rozhodnutím nejsou členové společenství povinni řídit a nadále by měli platit náklady na provoz výtahu dle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.