Kdo rozhoduje za SVJ, když nemá výbor?

Předseda složil funkci a nikdo jiný na sebe nechce vzít odpovědnost. Kdo v takovém případě jedná za SVJ a jak dlouho ho může zastupovat? S externím předsedou vlastníci nesouhlasí, bývalý předseda pracoval zdarma. Rozhoduje o výboru tedy soud? Jak ho určí? Dotaz: Andreas Volný

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V případě, že ve společenství vlastníků není obsazen statutární orgán tak, aby byl schopen rozhodovat, pamatuje na tuto situaci zákon v § 165 občanského zákoníku, dle kterého „nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebných k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví.“

Kdo podává návrh k soudu

Dle tohoto ustanovení může tedy kterýkoli člen společenství vlastníků (případně i více členů společně) podat návrh k soudu, aby jmenoval potřebný počet členů statutárního orgánu, a to na dobu, než budou noví členové řádně zvoleni. K řízení je věcně a místně příslušný krajský soud, u něhož je společenství vlastníků zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Soud jmenuje výbor nebo opatrovníka

Členům statutárního orgánu jmenovaných soudem vzniká jejich funkce okamžikem právní moci rozhodnutí, kterým byli do funkce jmenováni a jsou jmenováni do doby, než budou řádně zvoleni noví členové statutárního orgánu.
Pokud nikdo (kdo má právní zájem na jmenování členů statutárního orgánu soudem) nepodá návrh na jmenování chybějících členů, může soud jmenovat právnické osobě opatrovníka, kterému současně určí rozsah opatrovníkových práv a povinností, zejména pak to, aby s odbornou péčí usiloval o obnovení činnosti statutárního orgánu společenství vlastníků.

ČTETĚ TAKÉ: Kdo uděluje souhlas k umístění klimatizace.