Kdy je možné snížit zálohy na služby

Za jakých podmínek může společenství vlastníků, potažmo výbor ve spolupráci se správcovskou firmou, snížit zálohy na služby? Jde o to, že na běžném účtu společenství máme příliš mnoho peněz, se kterými nemůžeme v podstatě nic dělat, než je tam držet (bez úroků) do dalšího, ročního vyúčtování. Naše stanovy uvádějí, že společenství stanovuje zálohy na služby, ale zajímalo by mě, za jakých podmínek. Musí být vždy (i při snížení) souhlas shromáždění? Dotaz: Václava Suchá

Odpovídá: JUDr. Martin Bareš, advokát z ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

Stanovení výše záloh na služby je svěřeno shromáždění společenství vlastníků na základě ustanovení § 1208 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Uvedené pravidlo se dle ust. § 3041 OZ, který stanoví, že „Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti“ se použije jak pro SVJ založená před 1. 1. 2014, tak i po tomto datu. Případné odlišné ustanovení stanov o svěření této pravomoci výboru, potažmo předsedovi, nelze považovat za souladné se zákonem.

Pouze v případě, že dosud nedošlo k rozhodnutí shromáždění o stanovení výše záloh, lze postupovat ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, tedy určení měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku. Ve zbytkové působnosti o tomto postupu rozhoduje výbor SVJ. Mám však za to, že tento postup nelze užít ke změně záloh již dříve stanovených rozhodnutím shromáždění, ale pouze tam, kde jakkoli staré rozhodnutí shromáždění o stanovení záloh na služby absentuje.