Kdy můžeme hlasovat per rollam?

Můžeme hlasovat per rollam o usnesení z roku 2015 teď po čtyřech letech, tzn. v roce 2019? Tehdy nebylo usnesení přijato podle platného kvóra hlasů, nesešly se 3/4 většiny všech vlastníků, dnes máme platné kvórum nadpoloviční většiny všech vlastníků. Jedná se o hlasování o investici do nové střechy. V roce 2015 bylo hlasováno o částce 3,5 milionu, dnes je hlasováno o usnesení s částkou 4,5 milionu. Jde tedy zároveň o upravené znění. Dotaz: Markéta Černá.

MGR. eva ratajOVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Dle zákona lze o záležitosti, o které mělo být rozhodnuto na shromáždění vlastníků, ale rozhodnuto nebylo z důvodu, že shromáždění nebylo usnášení schopné, rozhodnout mimo zasedání shromáždění (tzv. per rollam) pokud to navrhne osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo shromáždění svoláno. V jiných případech, lze mimo zasedání shromáždění rozhodnout, pokud to připouští stanovy.

Co připouští stanovy

V daném případě je tedy zřejmé, že o záležitosti (investice do nové střechy), která nebyla projednána a rozhodnuta shromážděním v roce 2015, lze per rollam hlasovat tehdy, pokud aktuální stanovy připouští, že o otázce investice do nové střechy může být rozhodováno formou per rollam. Jedná se přitom o úplně nové rozhodnutí a je proto nerozhodné, že v roce 2015 měla být schválena investice ve výši 3,5 milionů korun a nyní investice ve výši 4,5 milionů korun.

Tedy v daném případě nebude hlasováno o 4 roky starém usnesení, ale o aktuálním návrhu rozhodnutí ohledně částky 4,5 milionů korun. Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.

Čtěte také: Skrutátor – správce hlasování vám ušetří až 80 % času ze shromáždění.