Krácení pojistného plnění a znalecký posudek

Střechu našeho bytového domu poškodilo krupobití. Po dohodě s pojišťovnou jsme ji nechali opravit. Pojišťovna nám ale uhradila pouze část nákladů na opravu s odvoláním na znalecký posudek, který si ve věci nechala vypracovat. Seznámila nás se závěrem posudku s tím, že má zaplatit pouze asi 45 % vynaložených nákladů. Máme právo požadovat předložení celého znaleckého posudku, na základě kterého pojišťovna pojistné plnění krátí? Pojišťovna nám tvrdí, že ne. Děkuji za radu. Jiří Rohlíček, Praha.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Vztah mezi pojišťovnou a společenstvím vlastníků je soukromoprávní vztah, kdy práva a povinnosti stran jsou sjednány v pojistné smlouvě, jejíž součástí bývají i všeobecné pojistné podmínky.

Vztah mezi pojišťovnou jako pojistitelem a společenstvím vlastníků jako pojištěným je také regulován občanským zákoníkem, jehož ustanovení se uplatní, pokud některá práva a povinnosti stran nejsou upravena pojistnou smlouvou. Ujednání stran v pojistné smlouvě mají přitom přednost před zákonnou úpravou, vyjma těch ustanovení občanského zákoníku, od kterých se nelze odchýlit.

Co se týče posuzovaného dotazu, občanský zákoník výslovně nestanoví v žádném ze svých ustanovení pojišťovně povinnost předložit pojištěnému znalecký posudek, který je pro pojišťovnu podkladem pro její závěr o výši poskytovaného pojistného plnění.
Občanský zákoník toliko stanoví, že šetření je skončeno sdělením jeho výsledků pojištěnému s tím, že na žádost této osoby jí pojistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí.
Pokud je tedy povinna pouze písemně zdůvodnit výši pojistného plnění, případně důvod jeho zamítnutí, splní dle mého názoru tuto povinnost tím, že cituje závěry znaleckého posudku, aniž by měla povinnost tento posudek předložit pojištěnému.

Je potom na společenství jako pojištěném, aby své nároky vůči pojišťovně případně uplatnilo u soudu. V soudním řízení pak již pojišťovna bude mít povinnost ke svým tvrzením doložit důkazy a pokud její závěr o výši pojistného plnění je založen na znaleckém posudku, bude jej muset v rámci soudního řízení doložit k důkazu. Znalecký posudek tak bude založen do soudního spisu, do kterého bude mít společenství právo nejen nahlédnout a seznámit se s obsahem posudku, ale také si pořídit jeho kopii.

 

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.