Je možné zvolit manžele jako členy výboru?

Mohou být do výboru SVJ zvoleni manželé? Dotaz: Milena Sedlatá

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Podle stávající právní úpravy je způsobilý být členem voleného orgánu společenství vlastníků jednotek ten, kdo je plně svéprávný a je plně bezúhonný ve smyslu živnostenského zákona.

Zákon tedy nijak neomezuje ani nezakazuje, že by členem výboru jako voleného orgánu společenství vlastníků nemohli být současně zvoleni manželé.

Je sice faktem, že nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, obsahovalo ustanovení, dle kterého nemůže být členem voleného orgánu současně ten, jehož manžel je členem voleného orgánu společenství. Toto ustanovení se pak objevuje u řady společenství vlastníků, která se nadále řídí vzorovými stanovami nebo která toto ustanovení převzala do svých vlastních stanov.

V této souvislosti se proto sluší připomenout, že podle výkladového stanoviska Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti, mohou společenství vlastníků i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku nadále vycházet ze vzorových stanov vydaných nařízením vlády č. 371/2004 Sb., i když byl tento právní předpis nabytím účinnosti nového občanského zákoníku zrušen. Tyto vzorové stanovy se u těchto společenství vlastníků staly součástí jejich vnitřních právních poměrů.

Současně ovšem dle § 3041 od.st. 2 občanského zákoníku platí, že ustanovení stanov, která odporují donucujícím ustanovením občanského zákoníku, pozbývají závaznosti dnem 1. 1. 2014. A dle mého názoru je to právě situace, kdy ustanovení stanov, dle kterého nemůže být členem voleného orgánu současně ten, jehož manžel je členem voleného orgánu společenství, je v rozporu s ustanovením § 1205 odst. 2 občanského zákoníku, který pro členství ve výboru vyžaduje toliko plnou svéprávnost a bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona.
Citované omezující  ustanovení dle mého názoru tak k 1. 1. 2014 pozbylo závaznosti. A pokud takové ustanovení bylo do stanov přidáno po 1. 1. 2014, jedná se o ustanovení, na které se ve smyslu § 245 občanského zákoníku hledí jako by nebylo přijato.

 

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.