Prohlášení vlastníka a měřiče tepla: společná část nebo součást jednotky?

V dosud platném Prohlášení vlastníka z roku 2005 máme měřiče tepla (jakož i jiná zařízení) uvedené jako součást jednotky. Nařízení vlády 366/2013 je uvádí jako společnou část. Musíme se přizpůsobit tomuto nařízení? Nebo je můžeme akceptovat usnesením shromáždění, aniž bychom měnili Prohlášení? Dotaz: Ivo Kalousek.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Je pravdou, že v § 6 písm. e) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je stanoveno, že společnými částmi domu jsou mj. „zařízení sloužící k rozúčtování nákladů tepla“. Ustanovení § 4 až 6 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., která vymezují společné části domu, ovšem nejsou ustanoveními kogentními, a to vzhledem k tomu, že § 1222 občanského zákoníku (jako zmocňující ustanovení, na základě kterého bylo vydáno nařízení vlády č. 366/2013 Sb.) stanoví, že prováděcí předpis (tedy právě nařízení vlády č. 366/2013 Sb.) stanoví mj. „o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné.“ Ustanovení § 4 až 6 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. mají proto charakter tzv. vyvratitelné právní domněnky a aplikují se tehdy, pokud nejsou společné části v prohlášení stanoveny jinak (samozřejmě současně platí, že společné části musí být vymezeny v souladu s § 1160 občanského zákoníku) a také tehdy pokud z prohlášení není možné dovodit, zda se určitá část domu považuje za společnou část či nikoli.

Zásadním faktem v našem případě však je, že prohlášení vlastníka bylo přijato v roce 2005. U prohlášení vlastníka, které bylo učiněno před 1. 1. 2014, tj. za účinnosti předchozí právní úpravy – zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. – je totiž určující pro stanovení toho, co je součástí jednotlivých jednotek a co je společnými částmi domu právě to, jak je to stanoveno v prohlášení vlastníka, a to bez ohledu na úpravu účinnou po 1. 1. 2014. Jinak řečeno, vychází se z prohlášení vlastníka.

Konkrétní odpověď na dotaz tedy zní tak, že dané společenství vlastníků nemusí upravovat prohlášení vlastníka z roku 2005, a měřiče tepla tak nadále mohou zůstanou vymezeny jako součást jednotlivých jednotek.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.