Může být bytové družstvo předsedou více SVJ?

Může být bytové družstvo předsedou více než 100 různým SVJ a zároveň uvádět adresu každého SVJ na stejné adrese, jakou má samo družstvo? Dotaz: Tomáš Michálek

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

K prvnímu dotazu lze uvést, že žádný právní předpis neomezuje počet společenství vlastníků, ve kterých může být jedna osoba členem voleného orgánu, resp. voleným orgánem (tedy předsedou společenství). Je tedy možné, že jedna právnická osoba může být předsedou společenství u více různých společenství vlastníků.

Umístění sídla SVJ

Co se týká druhého dotazu, ohledně adresy společenství vlastníků, dle  § 1200 odst. 2 písm. b) ObčZ, musí stanovy obsahovat sídlo určené v domě, pro které vzniklo, není-li to možné na jiném vhodném místě.

Ve spojení s požadavkem zakotveným v § 137 ObčZ (dle kterého se každý může dovolat skutečného sídla právnické osoby) to znamená, že společenství vlastníků by mělo mít své skutečné sídlo v domě, pro který vzniklo. To ovšem znamená, že by v tomto domě musely být prostory, které by tam umístění sídla umožňovaly. Byť umístění sídla v bytě je možné, nenaruší-li to klid a pořádek v domě (viz § 136 odst. 1 ObčZ), nelze na druhou stranu ani od členů volených orgánů společenství vlastníků ani od samotných jeho členů vynucovat, aby bylo sídlo v jejich bytě. Takové případné umístění sídla musí být jen se souhlasem vlastníka jednotky.

Právní předpisy přitom nestanoví povinnost, aby v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo, existovaly prostory (jednotka), v nichž musí mít sídlo. Nejsou-li  proto v domě vhodné prostory, jež by umožnily umístění sídla (např. jednotka ve vlastnictví společenství či prostor ve společných částech), platí, že sídlo může být i na jiném vhodném místě, tedy i na adrese sídla bytového družstva coby předsedy společenství vlastníků.