Platnost volby výboru

V lednu u nás na shromáždění proběhla poněkud kuriózní volba nového výboru. O uchazečích jsme nedostali žádné informace, jejich jména byla jen promítnuta na tabuli. Jeden uchazeč ve výboru už byl a kandidoval potřetí. Jeho byt je přes realitní kancelář na prodej, v současnosti ho pronajímá a bydlí mimo SV. Další kandidát není vlastníkem žádné bytové jednotky v domě, je ale synem odstupujícího člena výboru. Je však zárukou, že bude s předsedkyní hájit její zájmy. Během pěti minut došlo k těsnému, ale platnému zvolení. Resp. se ptám, zda je taková volba platná a nejsou zde nějaké výjimky či omezení. Dotaz: Radmila Exnerová

MGR. JANa obermajerová, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM


K tomu, aby byli na zasedání shromáždění platně zvoleni noví členové výboru, je předně nezbytné, aby volba nových členů výboru byla na pozvánce na zasedání shromáždění zařazena  do programu zasedání. Pokud tomu tak nebylo, je volba nových členů výboru možná pouze tehdy, pokud byli na shromáždění přítomni všichni členové společenství vlastníků (tj. osobně nebo v zastoupení na základě plné moci) a všichni souhlasili s tím, aby tento bod byl na zasedání projednán a rozhodován. Členem výboru nemusí být dle stávající platné právní úpravy vlastník jednotky v daném domě, pokud to výslovně nevyžadují stanovy společenství vlastníků. Pokud tedy stanovy nevylučují z členství ve výboru jiné osoby než vlastníky jednotek v domě, pak onen kandidát, který nevlastní jednotku v domě, členem výboru zvolen býti mohl.

To, že zvolení kandidáti nebyli před volbou členů výboru nijak podrobněji představeni nepovažuji za důvod pro neplatnost jejich volby.

Jsou-li dány důvody pro neplatnost usnesení shromáždění, kterým byli zvoleni noví členové výboru, a za podmínky, že tazatelka hlasovala proti jejich zvolení, má možnost podat u příslušného krajského soudu žalobu o neplatnost usnesení shromáždění. Tato žaloba musí být podána do tří měsíců ode dne konání shromáždění.