Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Může být volený orgán SVJ odpovědný za škody?

Může být volený orgán SVJ, včetně např. revizora, odpovědný za škody, které způsobí svou nedbalostí nebo nedostatečnou znalostí dle § 159 zákona 89/2012 Sb.? Děkuji za odpověď, Limonová, Praha 4.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Podívejme se konkrétně, co uvádí § 159 OZ:

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí․Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.


Výše zmíněný § se vztahuje na členy jakýchkoli volených orgánů (nejen tedy statutárních orgánů), tedy i volených orgánů.

V § 1200 OZ říká, že stanovy musí obsahovat určení orgánů, počet jejich členů, jejich funkční období, jakož i způsob svolávání, jednání a usnášení. Název tohoto orgánu tedy může být jakýkoli (revizor, kontrolor, kontrolní komise, revizní komise …) a může být buď jednočlenný (revizor, kontrolor …) nebo kolektivní (kontrolní komise, revizní komise …).

Z výše uvedeného vyplývá, že § 159 se tedy vztahuje i na revizora, člena kontrolní komise či jinak nazvaných volených orgánů.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.