Může být volený orgán SVJ odpovědný za škody?

Může být volený orgán SVJ, včetně např. revizora, odpovědný za škody, které způsobí svou nedbalostí nebo nedostatečnou znalostí dle § 159 zákona 89/2012 Sb.? Děkuji za odpověď, Limonová, Praha 4.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Podívejme se konkrétně, co uvádí § 159 OZ:

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí․Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.


Výše zmíněný § se vztahuje na členy jakýchkoli volených orgánů (nejen tedy statutárních orgánů), tedy i volených orgánů.

V § 1200 OZ říká, že stanovy musí obsahovat určení orgánů, počet jejich členů, jejich funkční období, jakož i způsob svolávání, jednání a usnášení. Název tohoto orgánu tedy může být jakýkoli (revizor, kontrolor, kontrolní komise, revizní komise …) a může být buď jednočlenný (revizor, kontrolor …) nebo kolektivní (kontrolní komise, revizní komise …).

Z výše uvedeného vyplývá, že § 159 se tedy vztahuje i na revizora, člena kontrolní komise či jinak nazvaných volených orgánů.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.