Komu přísluší zimní údržba ploch kolem domu

Kdo je zodpovědný za provedení zimní údržby v přístupu k našemu domu z ulice a za případné úrazy? Jedná se mi konkrétně o asfaltové plochy mezi chodníkem a schodištěm, a o dvůr, který je společný s vedlejším domem. Pokud tím zodpovědným je společenství, pak se ptám, zda je způsob provedení zimní údržby upraven nějakým zákonem, a nebo obecní vyhláškou? Děkuji, Mgr. Igor Viščor, Brno.

Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Úvodem odpovědi upozorňuji, že pro konkrétní zodpovězení dotazů by bylo zapotřebí podrobnějších informací ohledně charakteru popisovaných ploch (tj. asfaltové plochy mezi chodníkem a přístupovým schodištěm domu tazatele a zřejmě také společného asfaltového dvora). Jde o to, zda určitá plocha je místní komunikací či účelovou komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

Místní komunikace je v tomto zákoně definována jako veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. Pokud nejsou samostatnými místními komunikace, jsou součástí místních komunikací též přilehlé chodníky.

Účelová komunikace je potom definována jako pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu.

Význam stanovení toho, zda se jedná o místní či účelovou komunikaci spočívá v tom, že vlastníkem místní komunikace je ze zákona obec, na jejímž území se komunikace nachází a vlastníkem účelové komunikace je právnická nebo fyzická osoba.

Obec jako vlastník místní komunikace a také chodníků (které jsou jejich součástí) je povinna nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

Z výkladu výše proto vyplývá, že povinnosti k provádění zimní údržby na místních komunikacích a chodnících má obec, na jejímž území se nacházejí a obec také odpovídá za škodu způsobenou závadou ve schůdnosti komunikace a chodníku. Fyzická či právnická osoba, v jejímž vlastnictví je účelová komunikace, pak odpovídá za závadu ve schůdnosti účelové komunikace.

Pokud je tedy některý z prostorů definovaných v dotazu účelovou komunikací a je ve (spolu)vlastnictví vlastníků jednotek v domě, ve kterém je založeno společenství, je dle § 1189 občanského zákoníku povinností společenství zajistit správu pozemku a nese také odpovědnost za případnou škodu způsobenou při úrazu v důsledku závady ve schůdnosti takové plochy.

Pokud je ovšem některý z prostorů definovaných v dotazu místní komunikací ve vlastnictví obce, tak ta také odpovídá za jeho schůdnost a nese odpovědnost za případné úrazy v důsledku závady ve schůdnosti. Této odpovědnosti se může zprostit pouze tehdy, pokud neprokáže, že nebylo v mezích možností obce tuto závadu odstranit a u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Obec proto nese odpovědnost i za úraz fyzické osoby, prostřednictvím které provádí údržbu místní komunikace společenství vlastníků (které k tomu není povinno), ledaže by byly splněny podmínky pro zproštění obce od odpovědnosti dle předchozí věty tohoto výkladu.

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.