Jak schvalovat při refinancovaní úvěru

Dobrý den, ráda bych se zeptala na problém, který aktuálně v našem společenství řešíme. Chceme refinancovat úvěr na nemalou částku. Jak je to ale s odhlasováním refinancování? Je nutné mít souhlas 4/5 stejně, jako to pro nový úvěr vyžaduje NOZ, nebo stačí nadpoloviční většina přítomných, vzhledem k tomu, že se už o úvěru jednou rozhodlo? Má-li výbor postupovat s péčí řádného hospodáře, tak refinancováním eliminuje částku, kterou celé SVJ přeplatí, případně zkrátí dobu splatnosti a tím ušetří SVJ prostředky. Dotaz: Marie K., předsedkyně Brno.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Podle mého názoru je i v případě refinancování úvěru nezbytné, aby shromáždění udělilo předchozí souhlas k uzavření smlouvy o úvěru, včetně schválení výše úvěru a jeho podmínek — viz § 1208
písm. g) bod 3 NOZ, který konstatuje, že „do působnosti shromáždění patří udělování předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím, včetně schválení výše a podmínek úvěru.“

Dle § 1206 odst. 2 NOZ je pak shromáždění schopné usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů, a k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. NOZ pak konkrétní výši počtu hlasů pro hlasování shromáždění neobsahuje. Je tedy zásadní, zda vyšší kvorum upravují stanovy.

Můj závěr tedy je, že k uzavření smlouvy o úvěru, kterou by byl refinancován stávající úvěr, je zapotřebí předchozí souhlas shromáždění, které je schopné se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů, a k přijetí rozhodnutí postačí souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek (pokud případně nové stanovy neobsahují vyšší kvorum).

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.