Možnost nahlížení vlastníků jednotek do dokumentů SVJ

Jaká je možnost nahlížení vlastníků jednotek do dokumentů SVJ a za jakých podmínek? Jsou v tomto ohledu nějaké změny s ohledem na zákon č. 163/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb.? Může vlastník jednotky diktovat výboru SVJ období, do kterého mu má výbor SVJ předložit termíny nahlížení do dokumentů?

Odpovídá Mgr. Michal Klusák z Klusák Advokátní Kancelář s.r.o.

Oprávnění členů společenství vlastníků jednotek seznámit se z listinami vztahujícími se k hospodaření společenství vlastníků jednotek je dáno § 1179 občanského zákoníku, dle kterého má vlastník jednotky právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům spravuje, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. Podrobnější úpravu práva vlastníků jednotek (např. toho, ve kterých dnech mu bude realizace tohoto práva umožněna) pak zpravidla obsahují stanovy příslušného společenství vlastníků jednotek. Úprava ve stanovách ovšem nemůže právo vlastníka jednotky seznámit se s tím, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří, vyloučit ani omezit či jakkoli zúžit oproti zákonné úpravě. Vlastník jednotky má tedy v každém případě práva zaručená § 1179 občanského zákoníku.

Novela občanského zákoníku účinná od 01.07.2020 doplnila do znění § 1179 občanského zákoníku výslovně oprávnění vlastníka pořizovat si výpisy, opisy a kopie listin, což v předchozí úpravě chybělo. Nyní je tedy zákonem výslovně zakotveno, že vlastník má právo nejen nahlédnout do těchto listin, ale také si pořídit výpisy a opisy z těchto listin, případně si i vlastním záznamovým zařízením pořídit kopie těchto listin.

Co se týče termínů pro nahlížení do dokumentů vztahujících se k hospodaření společenství, zákon v tomto směru žádnou úpravu neobsahuje. Není-li nic konkrétního uvedeno ani ve stanovách, bude stanovení termínu pro nahlédnutí do dokladů záležet na dohodě mezi vlastníkem a statutárním orgánem společenství. Vždy by ale mělo platit, že právo vlastníka nahlédnout do dokladů vztahujících se k hospodaření společenství by nemělo být omezováno, upíráno či vlastníkovi různě ztěžováno (např. nepřiměřenými poplatky za přítomnost člena statutárního orgánu při nahlížení do dokladů), ovšem na druhé straně ani zneužíváno ze strany vlastníka (např. vyžadováním umožnění nahlédnutí do dokladů kdykoli a nejlépe tzv. na počkání).

Nicméně, v případě že statutární orgán odmítá umožnit do listin nahlédnout či pořídit kopie těchto listin, doporučuji podat proti společenství vlastníků žalobu, kterou se bude vlastník svého práva domáhat soudně. Upozorňuji, že v žalobě musí být vymezeno, do kterých konkrétních listin nebylo vlastníkovi umožněno nahlédnout, resp. pořídit si z nich výpisy, opisy či kopie.