Sankce pro vlastníky, kteří nenahlásí skutečný počet osob v bytě

Jak máme postupovat vůči majitelům bytů, kteří byty pronajímaj více osobám, než je ve skutečnosti hlášeno. Při rozúčtovávání společných služeb v domě (elektřina, výtah, odvoz odpadu…) pak dochází k tomu, že ostatní stálí obyvatelé domu na tyto pronajímatele doplácejí a pronajímatelé bytů se pouze hájí argumentem "tak nám to prokažte". Je nějaký způsob, jak donutit pronajímatele bytů k řádnému nahlášení skutečného počtu osob užívajících bytovou jednotku? Dotaz: Vladimíra Dolejšková

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Dle § 1177 odst. 2 občanského zákoníku je vlastník jednotky povinen oznámit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby. S porušením oznamovací povinnosti není dle občanského zákoníku spojena žádná sankce přímo. To ovšem neznamená, že toto jednání je pro nepoctivého vlastníka bez rizika.

Jaké Hrozí sankce?

Lze uvažovat jednak minimálně o vzniku povinnosti k náhradě újmy ostatním spoluvlastníkům nebo společenství, pokud by vznikla v příčinné souvislosti s nesplněním oznamovací povinnosti. Šlo by zde o újmu způsobenou porušením zákonné povinnosti, takže podmínkou odpovědnosti by bylo zavinění škůdce, tj. vlastníka bytu, který změnu neohlásil bez zbytečného odkladu.

Dále je hrozí vlastníkovi jednotky sankce dle § 12 zákona č. 67/2013 Sb., dle kterého příjemce služeb (tedy vlastník jednotky) oznámí poskytovateli služeb (tedy společenství vlastníků jednotek) písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotek v domě.  Porušení této povinnosti pak tento zákon výslovně stíhá sankcí – pokutou dle § 13 citovaného zákona, a to ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení, nerozhodlo-li společenství jinak nebo neobsahují-li stanovy společenství jinou výši pokuty.

Vůči vlastníkovi jednotky, který porušil povinnost nahlásit změnu v počtu osob, které v bytě bydlí, lze tedy dle občanského zákoníku požadovat náhradu újmy tím vzniklé a dle zákona č. 67/2013 Sb. pokutu ve výši uvedené ve stanovách nebo (nemají-li stanovy takové ustanovení), ve výši jinak stanovené společenstvím (rozhodnutím shromáždění), jinak ve výši 50,- Kč denně.

 

Čtěte také: Problém s usnášeníschopností shromáždění – vlastníci z jednání odchází