Může shromáždění zakázat chov psů v bytech?

Můj dotaz se týká chování psů v panelovém domě v rámci SVJ. Někteří vlastníci si stěžují na nájemníky v dalších bytech, kteří tam chovají psy. Vadí jim nepořádek a štěkání a kňučení v době, kdy jsou psi samotní v bytech. Požadují na výboru, aby na jednání shromáždění nechal odhlasovat zákaz takového chovu, místo aby věc řešili například stížností na úřadu městského obvodu. Na toto téma jsem viděl příspěvek 3. 12. 2018 na ČT1 v pořadu Černé ovce, kde právník vyjádřil názor, že vlastník jednotky nemůže nájemci zakázat chov domácích zvířat, protože je to jeho právo. Máme za to, že je to věc občansko-právní, a to výboru řešit nepřísluší. Dotaz: Ing. Miroslav Zedlitzer

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Oprávnění nájemce k chovu zvířat v pronajatém bytě je upraveno v § 2258 občanského zákoníku, dle kterého je nájemce oprávněn chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli. Odchylná ujednání od tohoto ustanovení není dle mého názoru možné, neboť dle § 2235 občanského zákoníku, se nepřihlíží k ujednání zkracujícím nájemcova práva zakotvená zákonem. Tedy i pokud by bylo v nájemní smlouvě sjednáno, že nájemce není oprávněn v bytě chovat žádná zvířata, dle § 2235 by se k takovému ustanovení nájemní smlouvy nepřihlíželo a aplikovala by se zákonná úprava, dle § 2258 občanského zákoníku.

Jaké zvíře lze chovat v bytě

Současně ovšem platí, že nájemce nemůže v bytě chovat jakékoli zvíře, ale pouze takové, jehož chov nepůsobí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměření poměrům. Jsem přesvědčen, že v obecné rovině nelze hovořit o tom, že by chovem psa byly pronajímateli či ostatním obyvatelům domu působeny obtíže nepřiměřené poměrům v domě a pronajímatel tedy není dle mého názoru oprávněn zakázat apriori (předem) nájemci chov psa.

Z tohoto důvodu se proto domnívám, že zakotvit zákaz chovu psů do stanov či jiného dokumentu společenství vlastníků (domovního řádu) nelze, resp. i pokud by k tomu došlo, jednalo by se dle § 245 občanského zákoníku o ustanovení, na které se hledí jako by nebylo přijato.

Chování zvířat, které obtěžuje sousedy

V případě, že by se ovšem v daném konkrétním případě ukázalo, že chov konkrétního psa skutečně působí ostatním obyvatelům domu nebo pronajímateli obtíže nepřiměřené poměrům, byl by pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci, aby způsob chovu náležitě upravil, a pokud by ani přes toto upozornění nedošlo k nápravě, byl by dle mého názoru naplněn důvod pro výpověď nájmu bytu nájemci ze strany pronajímatele dle § 2288 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku.

ČTĚTE TAKÉ: Jak změnit prohlášení vlastníka, když změnu někdo bojkotuje