Smí si vlastník pořizovat kopie dokumentů SVJ?

Požádal jsem výbor o kopii smlouvy s účetní. Odmítl mi ji předat s tím, že na to nemám právo. Které dokumenty nesmí vlastník kopírovat? Dotaz: Miroslav Jerije.

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V první řadě doporučuji nahlédnout do stanov, které musí dle § 1200 odst. 2 písm. c) obsahovat úpravu členských práv a povinností, jakož i způsob jejich uplatňování.
V rámci těchto pravidel bývá obvykle ve stanovách uvedeno, jakým způsobem a v jakém rozsahu se členové společenství mohou seznamovat s tím, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a dům spravuje.

V případě, že v rámci úpravy práv a povinností členů společenství není ve stanovách řešena otázka přístupu členů k těmto informacím, je nutné využít zákonnou úpravu, která v § 1179 občanského zákoníku uvádí, že „vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.“

Je postup výboru nezákonný?

Z dotazu je zřejmé, že členovi společenství sice není upíráno právo nahlédnout do smlouvy s účetní firmou, ovšem současně je mu odpíráno pořídit si vlastním zařízením kopii této smlouvy. Dle mého názoru je tento postup výboru společenství vlastníků nezákonný.

Je sice pravdou, že zákon (§ 1179 občanského zákoníku) výslovně nezakotvuje právo člena společenství vlastníků pořizovat si vlastním zařízením kopie dokumentů, do kterých je mu umožněno nahlédnout. Lze ovšem argumentovat judikaturou Nejvyššího soudu České republiky, který se zabýval otázkou nahlížení společníka společnosti s ručením omezeným a judikoval, že společník s.r.o. má právo nejen nahlížet do listin společnosti, ale také si prostřednictvím nepoškozující reprodukční techniky pořizovat kopie listin (viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 29 Cdo 703/2011). Tento závěr lze dle mého přesvědčení analogicky aplikovat i na právo člena společenství vlastníků jednotek a tudíž dospět k závěru, že člen společenství vlastníků má právo pořizovat si kopie listin prostřednictvím nepoškozující reprodukční techniky.

Pokud tedy výbor bude tazateli nadále odpírat právo pořídit si vlastním zařízením kopie listin, do kterých nahlíží, doporučuji domáhat se tohoto práva žalobou u příslušného soudu.