Jak zapsat nové členy výboru do rejstříku

Jak máme zajistit registraci členů výboru a předsedy u krajského soudu (Ústí nad Labem)? Jaké doklady je nutné soudu poslat (originály nebo kopie) a jakou formou (poštou - elektronicky) a jaký je poplatek? Dotaz: Milan Bechyně

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

K tomu, aby byl proveden zápis nových členů výboru do rejstříku společenství vlastníků jednotek, musí být podán návrh zápis změny zapsaných údajů. V souladu s § 18 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a § 17 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., musí být návrh podán pouze prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře, který je ke stažení na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti www.justice.cz.
Návrh lze podat prostřednictvím zprávy zaslané datovou schránkou, odeslat jej elektronicky na adresu el. podatelny krajského soudu (v takovém případě musí být návrh podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem) nebo jej vytištěný a opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za společenství vlastníků jednotek poslat poštou.

Prokázání ustanovení nových členů

Přílohou návrhu zápis ze zasedání shromáždění (případně jiná listina) prokazující ustanovení nových členů výboru do funkce a čestná prohlášení nových členů výboru o splnění předpokladů pro členství ve výboru. S podáním návrhu je dle Sazebníku soudních poplatků spojen soudní poplatek ve výši 2000,- Kč.

Čtěte také: SVJ? Firma (skoro) jako každá jiná