Volba členů výboru

Je potřeba, aby byl zvolen předseda, případně také místopředseda výboru SVJ, nebo mohou být všichni ve výboru rovnocennými členy? Dotaz: Jiří Buček

MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Právní úprava neukládá povinnou volbu předsedy ani místopředsedy výboru. Zákon pouze vyžaduje, aby stanovy obsahovaly určení počtu členů volených orgánů, jakož i způsob jednání a usnášení volených orgánů. Tedy to, zda členové výboru volí předsedu (resp. místopředsedu) či nikoli, je upraveno ve stanovách.

Rozhodují stanovy

Pokud stanovy takové ustanovení neobsahují, členové výboru předsedu ani místopředsedu nevolí, v kladném případě je volí. I v případech, kdy dle stanov je volen předseda výboru (resp. i místopředseda), neznamená to ovšem, že by tito měli automaticky významnější pozici oproti „řadovým“ členům výboru.

Je opět na stanovách, aby upravili způsob jednání a usnášení výboru, tedy to, zda postavení všech členů výboru je stejné, či zda postavení volených funkcionářů výboru je významnější oproti členům ostatním (např. zda navenek jedná za výbor pouze předseda
(místopředseda) či zda naopak jednají všichni členové výboru ve stejném rozsahu nebo zda např. hlas předsedy výboru má rozhodující hlas v případě rovnosti hlasů při hlasování členů výboru apod.).