Volení a převolení nových členů výboru

Pokud výboru SVJ skončí dvouleté funkční období (podle Stanov) a nová volba výboru nebyla provedena, kdo je v tomto případě statutárním orgánem SVJ?

Musí se dále oznamovat do Sbírky listin prodloužení funkčního období členů výboru ve stejné době trvání funkčního období a ve stejném členském obsazení?

Děkuji za odpověď, Vladimír Buk

Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Jan Bauer

V případě, že dle stanov skončí funkční období členů výboru uplynutím dvou let, tak uplynutím této lhůty jejich funkce zaniká a je potřeba zvolit nové členy výboru namísto těch, kterým funkce zanikla.

Pokud stanovy připouštějí opětovné zvolení členů výboru do funkce, mohou být zvoleni (převoleni) i ti členové, kterým funkce zanikla uplynutím funkčního období. V takovém případě je dnem vzniku členství ve výboru den jejich opětovného zvolení do funkce člena výboru.

Jak zánik funkce členů výboru tak i zvolení (převolení) nových členů výboru se zapisuje do rejstříku společenství vlastníků jednotek. V praxi by tedy měl být novými členy výboru oprávněnými za SVJ jednat podán návrh na zápis změn v rejstříku společenství vlastníků jednotek, kterým bude navrhován výmaz původních členů výboru (kdy jako datum zániku jejich funkce bude uvedeno datum uplynutí lhůty dvou let od jejich ustanovení do funkce) a současně zápis nových (převolených) členů výboru (kdy jako datum vzniku jejich funkce bude uvedeno datum jejich zvolení za členy výboru).

Do sbírky listin není potřeba zakládat doklady o zvolení nových členů výboru do funkce, a to vzhledem k tomu, že tyto doklady založí do sbírky listin soud v souvislosti se zápisem nových členů výboru do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.