Volíme výbor: Jak má vypadat pozvánka a průběh shromáždění

Našemu výboru končí mandát a čeká nás volba nového. Jaké právní náležitosti musí mít pozvánka a průběh schůze shromáždění? Dotaz: Jiří Gasiorek

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V první řadě je třeba uvést, že v souladu s ustanovením § 1200 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku by náležitosti pozvánky měly upravovat stanovy. Z § 1207 odst. 2 občanského zákoníku totiž sice vyplývá, že shromáždění se svolává pozvánkou, ale její náležitosti ani formu však zákon v ustanoveních vztahujících se ke společenství vlastníků neobsahuje. Je tedy na stanovách, aby obsahovaly úpravu náležitostí pozvánky a její formy.

S odkazem na úpravu § 249 odst. 1 občanského zákoníku (která se pro společenství vlastníků aplikuje na základě odkazu v § 1221 občanského zákoníku) musí být přitom z pozvánky zřejmé alespoň místo, čas a pořad zasedání. Podle § 1207 odst. 2 občanského zákoníku, pokud nejsou k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, musí svolavatel umožnit každému vlastníku jednotky se s nimi včas seznámit. Z této povinnosti vyplývá, že pozvánka musí obsahovat také údaj o tom, kde se mohou jednotliví vlastníci jednotek včas seznámit s podklady týkajícími se pořadu zasedání shromáždění.

Průběh shromáždění

Co se týče dotazu stran průběhu zasedání shromáždění, opět bych především odkázal na úpravu ve stanovách. Praxe je přitom taková, že zasedání shromáždění zahájí ten, kdo jej svolal, který konstatuje, zda je shromáždění usnášení schopné. Následně proběhne volba činovníků shromáždění. Zasedání shromáždění nadále řídí zvolený předsedající. Postupně se přistupuje k projednání jednotlivých bodů pořadu zasedání. Platí přitom, že jednotlivé body by měly projednávány v tom pořadí, jak jsou uvedeny na pozvánce, a že záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání shromáždění, lze rozhodnout jen se souhlasem všech členů společenství.
Po vyčerpání všech bodů programu zasedání, předsedající zasedání ukončí. Ze zasedání shromáždění se pořizuje zápis, ze kterého musí být patrné alespoň kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky zasedání zvolilo, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven.

Čtěte také další otázky a odpovědi z Právní poradny.