Způsob volby nového výboru, jeho částečná obměna a potřebné dokumenty

Po ukončení funkčního období musíme zvolit nový výbor, nebo potvrdit, dle našich stanov, na další pětileté období výbor ve stávajícím složení. Je možná také částečná obměna složení výboru. Je třeba, aby o tom byl pořízen notářský zápis ze shromáždění vlastníků nebo můžeme postupovat tak, že přes internet vyplníme příslušné dokumenty a přiložíme povinné písemnosti včetně zápisu ze shromáždění a prezenční listiny? Dotaz: Ludmila Baťková

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V případě, že všem členům výboru současně uplyne funkční období, zanikne všem k poslednímu dni funkčního období jejich členství ve výboru.

V takové situaci je nezbytné, aby shromáždění zvolilo odpovídající počet členů výboru tak, aby výbor byl usnášení schopný. I v případě, že za členy výboru kandidují dosavadní členové výboru, musí být i tito znovu zvoleni za členy výboru shromážděním. V případě, že stanovy umožňují volbu členů výboru na základě rozhodnutí mimo zasedání shromáždění, není samozřejmě nezbytné, aby se scházelo shromáždění, členy výboru lze zvolit i hlasováním per rollam.
V takovém případě je ovšem potřeba dát pozor na to, aby návrh na zvolení nových členů výboru rozhodnutím mimo shromáždění navrhnul výbor ještě v době, kdy jeho členům neuplynulo funkční období.

Je možná částečná obměna výboru?

K dalšímu dotazu, zda je možná částečná obměna členů výboru, lze uvést, že za situace, kdy všem členům výboru skončí současně funkční období jeho řádným uplynutím, by logicky měl být  zvolen plný počet členů výboru. Nicméně pokud se nepodaří zvolit plný počet členů výboru (buď proto, že není dostatek kandidátů nebo proto, že někteří z kandidátů neobdrží potřebný počet hlasů), není pro fungování výboru zcela nezbytné, aby byl obsazen plným počtem členů. Postačí, pokud bude zvoleno tolik členů, aby byl výbor usnášení schopný.

O zasedání shromáždění, na kterém je volen výbor, není potřeba pořizovat notářský zápis, pokud to stanovy přímo nevyžadují.

Návrh na zápis změn ve složení výboru se podává na příslušné formuláři, který je k dispozici na webových stránkách www.justice.cz. Přílohami návrhu jsou zápis ze zasedání shromáždění včetně prezenční listiny, čestná prohlášení zvolených členů výboru o splnění předpokladů pro členství ve výboru a jejich souhlas se zápisem za členy výboru do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

 

Čtěte i další otázky a odpovědi z Právní poradny.