Výbor nejedná podle stanov. Co můžeme dělat?!

Jak lze postupovat proti výboru SVJ, který nejedná podle stanov, a plénum shromáždění je k tomu netečné? Především se jedná o nepřehledné hospodaření, kdy nelze sledovat toky financí. Zmůže proti tomu něco jedinec? Děkuji za odpověď, Jindřich Jíra.

Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

Členové výboru mají dle § 159 občanského zákoníku povinnost vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalosti a pečlivostí. Povinnost loajality lze přitom definovat jako povinnost při výkonu funkce vždy upřednostňovat zájmy právnické osoby před svými vlastními, před zájmy svých blízkých apod.  Pojem péče řádného hospodáře lze pak dle judikatury soudů chápat tak, že řádný hospodář činí právní jednání týkající se společenství odpovědně a svědomitě a stejným způsobem rovněž pečuje o jeho majetek, jako kdyby šlo o jeho vlastní majetek.

Nevykonávají-li tedy členové výboru jako voleného orgánu svoji funkci s potřebnou loajalitou a s péčí řádného hospodáře ve smyslu § 159 občanského zákoníku, vzniká jim povinnost k náhradě škody vzniklé v důsledku takového protiprávního jednání. Vedle odpovědnosti za škodu dle občanského zákoníku, může mít porušení povinnosti péče řádného hospodáře také důsledek v podobě možné trestně právní odpovědnosti (např. trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 trestního zákoníku).

Pokud tedy má tazatel jako člen společenství vlastníků podezření, že členové výboru společenství se dopouštějí jednání, které není v souladu s péčí řádného hospodáře, a ani kontrolní orgán (v případě, že v daném společenství je zřízen kontrolní orgán) nevyvíjí potřebnou činnost k prověření stavu hospodaření a nápravě zjištěných nedostatků, doporučuji tazateli, aby se nejprve seznámil se stavem hospodaření s majetkem společenství, a to tak, že s odkazem na § 1179 občanského zákoníku požádá výbor, aby mu umožnil seznámit se s tím, jak výbor hospodaří a jak dům spravuje, zejména aby umožnil tazateli nahlédnout do smluv uzavřených ve věcech správy domu a do účetních knih a dokladů.

V případě, že po seznámení se stavem hospodaření, zjistí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že je jednáním členů výboru poškozován majetek společenství tak (při vědomí toho, že společenství je ve věci netečné) doporučuji obrátit se na orgány činné v trestním řízení s oznámením o podezření ze spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku, kdy je povinností těchto orgánů celou věc řádně a důkladně prošetřit.

 

Přečtěte si více odpovědí z Právní poradny.