Zápis ze shromáždění – na co má člen SVJ právo?

Máme jednoho vlastníka jednotky, který nás neustále bombarduje svými požadavky. Mimo jiné požaduje ke každému zápisu ze shromáždění i prezenční listinu s podpisy přítomných. Chtěli bychom vědět, zda jsme povinni mu toto dávat. Ve stanovách to upřesněno nemáme a některým vlastníkům to vadí, jsou proti tomu. Případně, jestli můžeme toto zamítnutí odhlasovat na shromáždění. Stačí to, nebo to musíme doplnit do stanov? Děkujeme za radu, Magda Trnová, Přerov.

Odpovídá Mgr. Jana Obermajerová, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

V případě, že ve stanovách společenství není upraveno zda a v jakém termínu mají členové společenství právo obdržet zápis ze shromáždění, případně za jakých podmínek mají členové společenství právo nahlížet do zápisů ze shromáždění, dává na tuto otázku odpověď úprava v § 254 občanského zákoníku, která se (byť se jedná o ustanovení o spolcích) dle § 1221 občanského zákoníku použije přiměřeně i na společenství vlastníků jednotek.

Dle tohoto ustanovení vyhotoví statutární orgán (tedy v případě společenství vlastníků výbor nebo předseda společenství) zápis ze zasedání shromáždění do 30 dnů od jeho ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky shromáždění zvolilo, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen společenství může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami.

Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle shromáždění. Člen společenství tedy nemá ze zákona právo na to, aby obdržel zápis ze zasedání shromáždění ani listinu přítomných. Má právo pouze nahlížet do zápisu v sídle shromáždění.

Právo nahlížet do zápisu přitom nelze ve stanovách vyloučit, ani nepřípustným způsobem omezit. Není proto přípustné, aby byly podmínky pro nahlížení nastaveny tak, že by byla členům společenství možnost nahlédnutí do zápisu ze zasedání shromáždění fakticky upřena (např. pokud by bylo umožněno nahlížet do zápisu pouze jednou za měsíc v krátkém časovém intervalu, určeném navíc mimo běžnou denní dobu).

Tazatelce lze proto doporučit, aby do stanov byla doplněna výslovná úprava toho, že členové společenství nemají právo na zápis ze zasedání shromáždění, ale toliko právo nahlížet do zápisu ze zasedání shromáždění a za jakých podmínek a v jaké době mohou členové toto právo realizovat.

Přečtěte si více otázek a odpovědí z Právní poradny.