Zmanipulované hlasování shromáždění?

Na úvod poslední schůze shromáždění výbor SVJ prohlásil, že shromáždění je usnášeníschopné těsnou většinou, ale to jen díky plným mocem, o kterých mám vážné pochybnosti o jejich úředním potvrzení. Dotaz: Petra Machačková

Jeden z bodů schůze byla změna stanov spočívající ve změně nákladů za služby tak, že veškeré položky služeb budou rozúčtovány pouze na jednotky bez ohledu na počet osob v nich obývajících. Tato změna byla odsouhlasena tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných vlastníků.  Musím však uvést, že z celkového počtu  26 vlastníků bylo jen 11 fyzicky přítomných a bohužel jen 2 jsme hlasovali proti. V dosud platných stanovách je odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných prostor v domě rozúčtován dle počtu osob v bytě. Tyto stanovy byly řádně odsouhlaseny na 1. schůzi SVJ za přítomnosti právního zástupce. Snad mi dáte za pravdu, že původní systém rozúčtování nákladů za služby byl spravedlivý. Pro ilustraci problému uvádím, že pětičlenná rodina produkuje cca pětinásobné množství komunálního odpadu oproti 1 osobě v jednotce, což se má projevit i v rozúčtování za služby. Považuji tuto účelovou změnu stanov SVJ ve prospěch určitých vlastníků (většinou členů výboru) za krajně nespravedlivou a myslím i protiprávní. Prosím  o posouzení popsané záležitosti, popř. poraďte jak postupovat, aby tento samoúčelný záměr změny stanov byl zvrácen. 

 

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

To, že někteří členové zmocní k účasti na zasedání shromáždění jiné členy společenství vlastníků, je v souladu se zákonem. Zákon ani nevyžaduje, aby plné moci byly opatřeny úředně ověřenými podpisy členů společenství, kteří plné moci vystavili. Pokud jsou osoby zmocněné členy společenství vlastníků k účasti na zasedání shromáždění dle plných mocí oprávněny na shromáždění také hlasovat o změně stanov, opět se jedná o postup, který není v rozporu s právními předpisy.

Pokud se jedná o skutečnost, že na zasedání shromáždění bylo rozhodováno o změně stanov spočívající ve změně způsobu rozúčtování služeb, jde o opět o zcela legitimní postup, byť se tazatelce nový způsob rozúčtování jeví jako nespravedlivý. Dle § 5 zákona č. 67/2013 Sb. totiž má o způsobu rozúčtování primárně rozhodovat společenství vlastníků, tedy shromáždění, do jehož působnosti tato problematika patří. Pokud tedy potřebná většina vlastníků jednotek rozhodne o změně způsobu rozúčtování, jedná se o výraz vůle většiny vlastníků. Tazatelka coby přehlasovaný vlastník může podat návrh soudu, aby rozhodl, že rozhodnutí shromáždění je neplatné. Návrh musí být podán do tří měsíců od zasedání shromáždění. Příslušným je krajský soud, v jehož obvodu má společenství vlastníků sídlo. Osobně se však s ohledem na stávající soudní praxi domnívám, že tazatelka nemá v soudním sporu příliš šancí uspět, neboť soudy v soudních sporech tohoto typu ctí vůli projevenou většinou vlastníků.

Čtěte také: Je rozhodnutí shromáždění nad zákon? Soud: ano – ne – ano – ne – ?