9x o dotacích na revitalizaci bytových domů

Odborný konzultant redakce Luděk Lošťák zodpovídá vaše dotazy o získání a užití dotací pro bytové domy.

1. Je možné, v současném době využít dotace na zateplení bytového domu a další nezbytné rekonstrukce objektu?

Ano, v současné době jsou vyhlášeny dotace od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci dotačních programů IROP pro všechny kraje mimo Prahy. Pro Prahu bude vyhlášen dotační program v průběhu května až června 2016 v rámci programu Nová zelená úsporám. V rámci dotací IROP jsou v programu podmínky pro celkové snižování energetické náročnosti budovy a vedlejší podpora pro opatření související s revitalizací fasády, jako například klempířské práce, zámečnické práce, hromosvody apod.

2. Jakým způsobem je vhodné postupovat pro získání dotační podpory?

V první řadě je třeba, aby vlastník bytového domu měl představu o konkrétním záměru všech souhrnných opatření, které by chtěl řešit v rámci snížení energetické náročnosti budovy. Poté se vypracuje analýza aktuálního stavu energetické náročnosti budovy prostřednictvím energetického průkazu. Na základě současného a budoucího navrhovaného stavu se určí, do jaké míry je možné dosáhnout úspor a související dotační podpory. Pokud se tedy SVJ či bytové družstvo rozhoduje o snížení energetické náročnosti bytového domu, tyto první kroky zcela jasně ukáží, čeho je možné dosáhnout pro další případné přípravné kroky, které jsou potřeba pro vyřízení a podání žádosti o dotace.

3. Jaké podmínky je třeba splnit pro získání dotace?

V principu jde primárně o snížení energetické náročnosti budovy, tudíž je třeba získat na obálce budovy v rámci navrhovaných opatření min úsporu ve výši 40 %. Dále je třeba nechat vypracovat energetický průkaz, energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení, prováděcí dokumentaci pro realizaci stavby a zajistit výběrové řízení na dodavatele realizačních opatření. V ekonomické části je třeba fondu prokázat svou ekonomickou soběstačnost v rámci připravenosti na financování všech naplánovaných opatření. Pro tyto účely to může být zajištěno vlastními prostředky nebo úvěrem od banky.

4. Pokrývá dotace náklady na zateplení objektu?

Nikoli. Dotace tvoří podporu, nikoliv 100% financování záměru investora. Jde zde o podporu v rozsahu 20 až 32 % z investičních a uznatelných nákladů, které jsou způsobilé pro snížení energetické náročnosti budovy.

5. Kdy dochází k proplacení dotace?

Dotace je proplacena na účet investora až poté, co jsou hotova veškerá naplánovaná opatření, jsou proplacena a předložena v závěrečné zprávě fondu. Až posléze se s žadatelem o dotaci uzavírá smlouva o poskytnutí dotace a je vyplacena z uznatelných nákladů, které souvisejí se snížením energetické náročnosti budovy.

6. Kdo může žádat o dotaci? Lze žádat na jednotlivé byty podle postupného řešení rekonstrukce?

O dotace na bytové domy může žádat SVJ a bytová družstva jako právnické osoby, dále pak jakékoliv další subjekty s právním statutem společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Dotace lze žádat pouze na nemovitosti jako celek, nikoliv na dílčí bytové jednotky.

7. Kdo je schopen zpracovat podklady k dotacím?

Během přípravy je třeba spolupracovat s projektanty a energetickými specialisty, kteří připravují pro dotace mnoho technických podkladů a posouzení pro stavebně technické řešení, snížení energetické náročnosti budovy a související podklady na základě směrnic fondu. V těchto případech je finančně i časově výhodnější obrátit se na společnosti, které nabízejí komplexní služby na klíč s garancí, že za investora podají žádost o dotace a budou po dobu celé realizace jednat s fondem i stavebním úřadem v plné moci zastoupení.

8. Kolik peněz lze od fondu v dotacích získat zpět?

Finanční podpora vždy závisí na výši dosažených energeticky úsporných opatřeních včetně způsobilých výdajů souvisejících se snížením náročnosti budovy, respektive se zateplením. Konečná suma tedy není nikdy na 100 % jistá do doby, než je vytvořen na realizaci přesný výkaz výměr a položkový rozpočet, který připravuje pro investora realizační firma na základě výběrového řízení. V ideálním případě je to 25 – 32 % dotace z investice přímo vázané ke snížení energetické náročnosti budovy, respektive zateplení.

9. Je možné dotace využít na výměnu tepelného zdroje?

Ano, je to možné, pokud je tímto zdrojem na výměnu tepelné čerpadlo či instalace solárního systému na ohřev teplé spotřební vody. V případě, že je objekt připojen na současné CZT či vlastní plynovou kotelnu, tato podpora není v rámci dotací uplatnitelná.

 

Chcete ZÍSKAT DOTACE pro váš dům? Pomůžeme vám v celém procesu. Vyplňte kontaktní formulář a naše partnerská kancelář se s vámi spojí pro další postup.