Chceme v domě úklidovou firmu. Jeden byt je ale proti.

V našem činžáku řešíme úklid. Protože zde bydlí již starší lidé, chceme si pořídit úklidovou firmu. Je nás celkem 12 bytů, z nichž jeden byt s úklidem nesouhlasí. Ostatní jsou ochotni si zvednout o nějakou částku svou zálohu na služby, ale jedna rodina nechce z nějakého důvodu na zvýšení přistoupit. Co můžeme dělat? Dotaz: Pavel Šindelář.

MGR. JAN BAUER, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

Úklid společných prostor v domě patří mezi služby spojené s užíváním bytů v bytovém domě. Zákon č. 67/2013 Sb., přitom stanoví, že o rozsahu poskytovaných služeb rozhodne společenství vlastníků.

Dle občanského zákoníku pak rozhodování o schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky, patří do působnosti shromáždění. Shromáždění rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů vlastníků přítomných na zasedání shromáždění.

Rozhoduje shromáždění

Doporučuji proto postupem v souladu se stanovami a zákonem svolat zasedání shromáždění a na něm nechat hlasovat o zavedení úklidu společných prostor v domě externí úklidovou firmou.
Pokud tedy stanovy daného společenství vlastníků nevyžadují vyšší počet hlasů, postačí, pokud pro zavedení úklidové firmy bude hlasovat nadpoloviční většina hlasů vlastníků přítomných na zasedání shromáždění.

Co říká judikatura v oblasti rozúčtování služeb

S ohledem na judikaturu nejvyššího soudu v oblasti rozúčtování služeb jsem přitom toho názoru, že rozhodnutí shromáždění o provádění úklidu společných prostor v domě externí firmou není důležitým důvodem ve smyslu § 1209 odst. 1 OZ, který by přehlasovaného vlastníka opravňoval podat žalobu na neplatnost rozhodnutí shromáždění.

Mám tedy za to, že pokud shromáždění rozhodne o provádění úklidu společných prostor v domě externí firmou a některý z vlastníků bude hlasovat proti, nemá možnost jako přehlasovaný vlastník toto rozhodnutí shromáždění napadnout a bude se proto muset podrobit většinovému názoru ostatních vlastníků, kteří hlasovali pro. Pokud shromáždění rozhodne o tom, že v domě bude úklid společných prostor prováděn externí firmou, doporučuji, aby shromáždění současně rozhodlo i o způsobu rozúčtování nákladů na úklid na jednotlivé jednotky v domě a výši záloh. Pokud o tomto shromáždění nerozhodne, uplatní se úprava obsažená v zákonu č. 67/2013 Sb., dle které se náklady na úklid společných prostor rozúčtují podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

ČTĚTE TAKÉ: Jaké jsou možnosti obrany proti jednání nebo nečinnosti předsedy